ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Фоменко А.Є.

Питання адміністративних послуг Національної поліції з видачі дозволів
на придбання  і перевезення вогнепальної зброї ……………………………………….   6

 

Алєксєєнко І.В., Магась Г.А., Агарков О.А.

Удосконалення стилів управління керівників органів системи МВС України
як систематизуючий фактор ефективності роботи  підлеглих колективів ……………  15

 

Безпалова О.І.

Особливості впровадження практики медіації в діяльність органів поліції
щодо профілактики випадків насильства у дитячому середовищі ……………………. 21

 

Галунько В.М.

Адміністративно-правове регулювання
діяльності поліцейських офіцерів громади в Україні ………………………………….     25

 

 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

Кириченко Ю. В., Копоть І. С.

Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах:
порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання …………………………   30

 

Шопіна І. М.

Проблеми взаємовпливу правових і моральних норм
в умовах розвитку інформаційних технологій …………………………………………    35

 

Нестерович В.Ф.

Роль та місце виборів у державотворенні в Україні ……………………………………   38

 

Головіна О.В.

Стратегія та шляхи та розв’язання проблем гендерно
обумовленого насильства як фактор демократичних змін у суспільстві …………….   47

 

Сердюк Л.М.

Чи потрібен Україні виборчий кодекс: аргументи «за» і «проти» …………………….   51

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Миронюк Р. В.

Зарубіжний досвід примусового виконання рішень судів та інших органів
публічної адміністрації (на прикладі Французької Республіки)
та можливості його впровадження в Україні ……………………………..…………….    56

 

Уваров В.Г.

Окремі аспекти функціонування генеральної інспекції
Генеральної прокуратури України ………………………………………………………. 61

 

Христинченко Н. П.

Стан доброчесності суддів у рамках судової реформи: аналіз та спостереження ….. 67

 

Чаплинська Ю. А.

Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення
реформування органів прокуратури
…………………………………………………….   71

 

Будзинський М., Лелет С., Кобець М.

Громадський контроль як дієва форма забезпечення
ефективності діяльності публічних адміністрацій ……………………………………...   78

 

Єрменчук О. П.

Нормативно-правове регулювання захисту ядерних матеріалів,
ядерних установок, радіоактивних відходів, що можуть бути віднесені
до об'єктів критичної інфраструктури …………………………………………………...   85

 

Исаев Р. Д.

Особенности правового регулирования отдельных
экологических проблем энергетической безопасности ………………………………...  93

 

 

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ, КРИМІНОЛОГІЧНИМИ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ
ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

Мінка Т. П.

Характеристика заходів адміністративного та кримінально-процесуального
примусу протидії домашньому насильству за новим законодавством ……………….  97

 

Легеза Ю.О., Дараган В.В.

Характеристика внутрішніх факторів, що впливають
на стан оперативної обстановки у сфері державних закупівель ……………………….           
103

 

Пеньков С. В., Волошина М. О.

Теоретичне підґрунтя здійснення контрольованої поставки
як форми контролю за вчиненням злочинів …………………………………………….   
109

 

Петрова І. А., Спіцина Г. О.

До питання формування кодексу поведінки судового експерта ………………………. 114

 

Шаблистий В. В., Людвік В. Д., Терещенко А. І.

Морально-етичний зміст рішень Європейського суду
з прав людини: кримінально-правовий вимір …………………………………………..   
119

 

Шендрик В. В., Гнатюк В. В.

Сучасний стан правового регулювання використання
негласних штатних працівників підрозділами кримінальної поліції …………………  
125

 

Давидюк В. М.

Генезис діяльності оперативно-розшукових сил
Національної поліції у протидії злочинності …………………………………………… 
130

 

Захарко А. В.

Аналіз стану законотворчої діяльності щодо імплементації
процедурних положень конвенції про кіберзлочинність ………………………………  
134

 

Кирбят’єв О. О.

Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правової
охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів,
які обрали європейський вектор розвитку ………………………………………………  
143

 

Рогальська В. В.

Регламентація та реалізація права на переклад
в контексті забезпечення справедливого судочинства ………………………………… 
150

 

Шахова К. В.

Оман правоохоронних органів особою про вчинення статевого
злочину  відносно неї – проблема сучасності …………………………………………    
157

 

Макотченко Л. М.

Детермінація перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу ………………………………………………….. 
162

 

 

ЕКОНОМІНА БЕЗПЕКА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

 

Паршина О.А., Паршин Ю.І., Савченко Ю.В.

Економічна безпека в умовах діджиталізації: сучасний стан
та перспективи розвитку інформаційного суспільства …………………………………  167

 

Рибальченко Л.В., Рижков Е.В., Косиченко О.О.

Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України ……………………………   175

 

Сазонов В. В.

Поняття та система економічної безпеки: кримінологічний вимір ……………………   184

 

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Здродовський Б.

Освіта в галузі безпеки у Польщі ………………………………………………………...    190

 

Марченко О.В.

Освітній простір в умовах глобалізації: трансформації, виклики, перспективи ……     202

 

Іваниця А.В.

Актуальні питання підготовки кадрів до поліції
у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання …………………………  206

 

Краснобрижий І. В., Прокопов С. О.

Деякі аспекти використання в навчальному процесі
тренінгів з елементами квест-технологій ………………………………………………..   
213

 

Рецензії …………………………………………………………………………………….     218

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи ………………………………………………………………...…………..    223

У ДДУВС на громадських засадах працює навчально-наукова лабораторія
дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб
та забезпечення гендерної рівності …………………………………………………….      226

Міжнародна співпраця ……………………………………………………………………   235

Персоналії …………………………………………………………………………………    240

Вічна пам'ять ……………………………………………………………………………....    244

Нові видання ………………………………………………………………………………    246

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   248