З М І С Т

 

 

ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Фоменко А.Є.

Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг
та можливості його використання в діяльності
Національної поліції України …………………………………………………………….  6

 

Кобзар О.Ф.

Використання досвіду поліцейської діяльності
провідних країн Європи в діяльності Національної гвардії України …………………  18

 

Іваниця А.В.

Досвід підготовки кадрів поліції в передових демократичних державах світу ……..    22

 

Гребенюк А.М., Краснобрижий І.В., Мирошниченко В.О.

Ефективність біометричних технологій та особливості їх використання
в системах контролю доступу ……………………………………………………………   29

 

Юшкевич О.Г.

Особливості реформування поліції в Україні на шляху європейської інтеграції ……  33

 

 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

Кириченко Ю.В.

Обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині,
відшкодовувати завдані збитки: деякі питання
щодо його конституційного закріплення ……………………………………………….    38

 

Кучук А.М.

Правова культура: необхідність зміни парадигми ……………………………………...  42

 

Нестерович В.Ф.

Децентралізація як конституційний принцип здійснення
публічної влади на регіональному та місцевому рівнях ………………………………   47

 

Сироїд Т.Л.

Правова основа політики Європейського Союзу
в галузі безпеки: від витоків до сучасності …………………………………………….     54

 

Малишко В. М.

Релігійна складова еволюції організаційно-правового інституту
приватирства в Першій Британській імперії (1583–1783) ……………………………..   61

 

Халафли А. Х.

Международно-правовая ответственность
при использовании ядерной энергии …………………………………………………….   67

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Коліуш О.Л., Легеза Є. О.

Правова основа запобігання корупції під час надання адміністративних послуг …... 73

 

Макушев П. В.

Адміністративно-правовий статус Державної виконавчої
служби в Україні: проблеми вдосконалення ……………………………………………   79

 

Собакарь А.О.

Співвідношення державного контролю та адміністративного нагляду
як засобів публічного адміністрування ………………………………………………….   86

 

Федоренко В.Л., Чабанець Т.М., Фоя О.А.

Забезпечення митним органом України контролю за переміщенням товарів,
які містять ознаки об’єктів права інтелектуальної власності:
проблеми теорії та практики судово-експертних досліджень …………………………  92

 

Тіщенкова С.О., Тищенкова І.О.

Міграційні процеси у сучасному світі:
правові, аксіологічні та соціокультурні аспекти ……………………………………….    103

 

Голобутовський Р. З.

Адміністративно-правові аспекти професійної
підготовки  кадрів для судів України ………….………………………………………..     108

 

Потіп М.М.

Адміністративно-правові гарантії

державної приватизаційної політики в Україні ……………………………………….     116

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Карипова А.Т., Омаров Е.А., Элимқулов Н.-А. С., Маханов Т.Г.

Виды процессуальных издержек: сравнительно-правовой анализ
уголовно-процессуального законодательства Украины и Казахстана ……………….            123

 

Курило В.І., Кравчук М.Ю.

Роль Інтерполу у сфері боротьби з біотероризмом ……………………………………..  134

 

Марисюк К.Б.

Ще раз до питання про типологію особи насильницького злочинця …………………  139

 

Миронюк Р.В., Таштан Дж., Репан М.І.

Заходи відповідальності до осіб, що вчинили насильство в сім’ї:
за законодавством України і Туреччини ………………………………………………     144

 

Мисливий В.А.

Кримінально-правове значення стану сп’яніння у злочинах,
передбачених статтею 286 КК України ………………………………………………..    151

 

Пиріг І. В., Прокопов С. О.

Комплекси слідчих (розшукових) дій при виявленні
наркотичних засобів, що перевозяться залізничним транспортом ……………………  158

 

Пузирьов М.С.

Окремі термінологічні питання насильства у кримінальному праві України ……….    163

 

Стащак М.В., Єгоров С.О.

Оперативно-розшукова характеристика кишенькових крадіжок ……………………... 169

 

Степанюк Р.Л.

Особливості призначення судової молекулярно-генетичної експертизи
під час розслідування вбивств ………………………………………………………….      174

 

Столітній А.В.

Електронна складова в кримінальному процесуальному законі Киргизстану ……..    180

 

Тертишник В.М.

Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку
доктрини й процесуальної  форми змагального кримінального судочинства ……….  187

 

Чаплинська Ю.А.

До питання сутності та структури криміналістичної характеристики злочинів …….. 194

 

Волошина М.О.

Окремі особливості організації оперативного пошуку первинної
оперативно-розшукової інформації підрозділами Національної поліції України ……            199

 

Кирбят’єв О.О.

Кримінально-правова охорона професійної діяльності представників
влади за законодавством деяких зарубіжних країн …………………………………….  204

 

Кіріленко Ф. О.

Динаміка розкриття кримінальних злочинів у 1960–2018 роках ………………………            212

 

Козелецкая Н.И.

Уголовный закон и его эффективность в сфере противодействия
торговле людьми: ретроспективный аспект ……………………………………………    223

 

Корнієнко М.В.

Інформаційне забезпечення виявлення, розслідування
та попередження насильницьких злочинів щодо дітей ………………………………...   232

 

Михайлик О.Г.

Віктимологічна характеристика потерпілого від насильства
в установах виконання покарань ……………………………………………………….     238

 

Носач А.В.

Державний суверенітет і територіальна цілісність –
фундаментальні національні інтереси України …………………………………………  244

 

Філіпенко Н. Є.

Приватна теорія експертної превенції: ґенеза та сучасний стан ……………………… 250

 

Рецензії …………………………………………………………………………………….     256

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи …………………………………………………………………………....     260

Міжнародна співпраця …………………………………………………………………..     261

Персоналії …………………………………………………………………………………    267

Нові видання ………………………………………………………………………………    272

Вічна пам'ять ……………………………………………………………………………..      274

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   275