З М І С Т

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Головко О. М., Греченко В. А.

Професор М.І. Хлєбніков (1840-1880)
як історик держави та права Київської Русі ……………………………………………    7

 

Кучук А. М.

Людські права в сфері охорони здоров’я (за матеріалами практики
Європейського суду з прав людини) …..……………………………………………….      15

 

Халапсіс О.В.

Релігійні аспекти політико-правових норм Римської Республіки ……………………..   20

 

Завгородня Ю. С.

Зобов’язання держави у сфері забезпечення прав дитини ……………………………    27

 

Нестерцова-Собакарь О. В.

Цивільне процесуальне законодавство
на українських землях у складі Російської імперії
в дореформений період (кінець XVIII – І половина ХІХ століття) ……………………   33

 

Пашков В. О., Правдін В. І.

Причини та наслідки сучасної міграційної кризи в ЄС ………………………………..   38

 

Селіхов Д. А.

Правове регулювання сільськогосподарського кредиту
на українських землях Російської імперії другої половини

XIX – початку XX ст.
як історіографічна проблема …………………………………..     46

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Євдокіменко С. В.

Адміністративно-правові засади
ліцензування та акредитації в галузі освіти …………………………………………….   61

 

Собакарь А. О.

Застосування антикорупційних засобів в діяльності
субʼєктів публічного адміністрування: зарубіжний досвід
та перспективи його запозичення для України …………………………………………   69

 

Грибан В. Г., Мельников В. Л.

Фізична активність як важливий фактор

зміцнення здоров’я та подовження тривалості життя …………………………………    75

 

Брусакова О. В.

Адміністративно-правовий статус авіаційного персоналу в Україні …………………  82

 

Павлютін Ю. М.

Застосування категорії «взаємодія»
у забезпеченні національної безпеки України ………………………………………….   87

 

Резворович К. Р.

Право на особисте життя vs право на приватне життя:
дискусійність співвідношення категорій ………………………………………………..     95

 

Тіщенкова С. О., Тищенкова І. О.

Міграція населення в сучасному світі:
наслідки, фактори впливу, правовий контекст ………………………………………….   102

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Марисюк К. Б.

Сучасні судові системи світу (на прикладі Квебеку) …………………………………..   108

 

Березняк В. С.

Особливості нормативно-правового забезпечення
профілактики корупції в органах поліції ……………………………………………….    112

 

Кіріленко Ф. О.

Динаміка злочинів, скоєних у 1960-2018 роках

із розрахунку на 10 тисяч населення …………………………………………………….  118

 

Кіріленко Ф. О., Загорулько А. П.

Розбої, вчинені в Україні у 1960-2018 роках ……………………………………………  124

 

Ковальчук А. В., Духовник Ю. Е.

Нарушение порядка проведения трансплантации: вопросы
совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь …………..  133

 

Медицький І. Б.

Наслідки сексуального насильства: кримінологічний вимір ……………..……………  140

 

Скок О. С., Омельченко С. В.

Доктринальні основи класифікації злочинів …………………………………………..      147

 

Скок О.С., Шило І.В.

Співвідношення злочинів різного ступеня
тяжкості в Кримінальному кодексі України …………………………………………..       153

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Кобзар О. Ф., Дараган В. В.

Напрямки удосконалення підготовки фахівців
для органів досудового розслідування Національної поліції …………………………. 158

 

Стащак А. Ю., Шендрик В. В.

Наукова інтерпретація концепту «принципи оперативно-розшукової
діяльності підрозділів кримінальної поліції» …………………………………………..     163

 

Столітній А. В.

Електронний сегмент у кримінальному процесуальному
законодавстві Республіки Білорусь ……………………………………………………..    168

 

Тертишник В. М.

Потерпілий в змагальному кримінальному процесі ……………………………………   175

 

Чаплинський К. О., Калюга Т. О.

Способи учинення шахрайства у сфері надання
туристичних послуг: криміналістичний аналіз …………………………………………  183

 

Юрчишин В. М.

Відомчий контроль та процесуальне керівництво –
гарантії дотримання законності під час досудового розслідування …………………...            189

 

Арешонков В. В.

Нормативно-правове забезпечення техніко-криміналістичних досліджень …………. 194

 

Єфімов М. М.

Особливості встановлення психологічного контакту при проведенні допиту
під час розслідування злочинів проти моральності …………………………………….  200

 

Каланча І. Г.

Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Вірменії ……………  205

 

Капустник В. В.

Напрямки удосконалення правового регулювання проведення
підрозділами Національної поліції оперативно-розшукового заходу
«ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств» ………………   210

 

Павлова Н. В.

Використання демонстраційних засобів (анатомічних ляльок)
під час допиту малолітньої особи ……………………………………………………….   215

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Андрієшин В. В.

Ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, пов’язаних з використанням
службових повноважень. концепція «квазікорупційного злочину» …………………..   221

 

Андруш Л. В.

Проблематика нормативно-правового визначення категорій осіб
та відповідних послуг щодо медичного забезпечення поліції ………………………..    227

 

Анісімов Д. О.

Суб'єкт протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань ……..   233

 

Буждиганчук Є. Ю.

Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної
характеристики сутенерства, вчиненого організованою групою ……………………..  238

 

Венгерова Ю. В.

Способи вчинення злочинів у сфері туристичної діяльності …………………………..  244

 

Єрмаков Ю. В.

Правові засади здійснення адміністративних процедур у сфері міграції ……………..  251

 

Зейналов Ф.

Национальный либо народный суверенитет? ………………………………………….   257

 

Криловецький А. Л.

Види та форми незаконного (контрабандного) переміщення
та/або перевезення на територію (з території) України ………………………………..  263

 

Можечук Л. В.

Правова природа та особливості пенсійних правовідносин в Україні ……………….. 270

 

Осіпова О. О.

Особливості реалізації принципів адміністративного судочинства
при розгляді спорів з надання адміністративних послуг ………………………………   275

 

Павлик М. П.

Правовий режим діяльності з працевлаштування за кордоном
та його вплив на обстановку вчинення злочину ……………………………………….    281

 

Проценко О. В.

Запобігання насильству в сім’ї – особиста справа кожного! ………………………….  287

 

Сенько А. В.

Сутність криміналістичної характеристики крадіжок
багажу громадян, учинених в аеропорту ……………………………………………….   293

 

Таус М. М.

Згода потерпілого на укладення угоди
про визнання винуватості: окремі аспекти ……………………………………………...   300

 

 

Рецензії ……………………………………………………………………………………     306

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи ……………………………………………………………………….…..      310

Міжнародна співпраця ……………………………………………………………………   316

Персоналії …………………………………………………………………………………    317

Нові видання ……………………………………………………………………………..       324

 

Довідка про авторів ……………………………………………………………………..      326