З М І С Т

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Наливайко Л. Р., Чепік-Трегубенко О. С.

Інститут конституційної скарги: зарубіжна практика,
вітчизняний досвід та перспективи ……………………………………………………..     7

 

Кириченко Ю.В., Давлєтова Г.В.

Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на свободу
світогляду і віросповідання в Україні та державах континентальної Європи ……….  15

 

Марченко О.В.

Тоталітарні освітні практики 20-30 рр. ХХ ст.: від передумов до наслідків ………….  21

 

Халапсис А.В.

Діоклетіан і Третя республіка ………………………………………………………..…..    28

 

Рзаєва Г.А.

Захист прав людини, порушених внаслідок кіберзлочинів,
у глобальному інформаційному суспільстві …………………………………………..      35

 

Талдикін О.В.

Криза держави: поняття та класифікація ……………………………………………….    42

 

Тіщенкова С.О., Тищенкова І.О.

Міграція населення в сучасному світі: наслідки,
чинники впливу, правовий контекст ……………………………………………………     50

 

Можечук Л.В., Самотуга А.В.

Роль Європейського суду з прав людини
у здійсненні права на соціальне забезпечення ………………………………………...     55

 

Недря К.М.

Соціальний захист ветеранів війн та військових конфліктів
у державах романо-германської правової сім'ї
(на прикладі Франції та Німеччини) …………………………………………………….    63

 

Орєшкова А.Ф.

Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб ………….  71

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
ТА ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ

 

Макушев П.В., Хрідочкін А.В.

Проблеми визначення суб'єктивних ознак складів адміністративних
правопорушень у сфері інтелектуальної власності  ……………………………………. 77

 

Тімашов В. О., Грицай А. В.

Адміністративно-правове забезпечення захисту
людини і громадянина в Україні ………………………………………………………..     84

 

Золотоноша О.В.

Основні дефініції визначення децентралізації …………………………………………     88

 

Танько А.В.

Адміністративна діяльність Національної поліції
у галузі захисту прав і свобод людини в Україні ………………………………………   92

 

Савчук Д. А.

Правове регулювання та підстави застосування заходів
примусу правоохоронними органами України …………………………………………  98

 

Рижкова С.А.

Удосконалення правового забезпечення підготовки членів
громадських формувань органами Національної поліції ……………………………… 105

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Резворович К.Р.

Міжнародний досвід правового регулювання
діяльності інститутів спільного інвестування ………………………………………….     110

 

Круглова О.О.

Правовий аналіз механізмів впливу на боржників …………………………………….     115

 

Саксонов В. Б., Ромащенко К. В.

Юридична конструкція «право довірчої власності»

в цивільному законодавстві України ……………………………………………………    120

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Леоненко Т. Є., Шиян Д. С., Шиян О. Ю.

Предмет злочину – нецільового використання бюджетних коштів,
здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням ……………………  127

 

Стратонов В.М.

Комп’ютерні злочини»: окремі особливості та характеристики ………………………  134

 

Шаблистий В.В.

Про викривачів корупції та кримінальне право ………………………………………..    141

 

Шкута О. О.

Проблема безпеки засуджених в місцях несвободи Міністерства юстиції України … 146

 

Ібрагімова А.Н.

Кіберзлочини та протидія їм ……………………………………………………………      151

 

Коротюк О. В.

Повторність як кваліфікуюча ознака злочинів, що посягають
на об’єкти права інтелектуальної власності …………………………………………….  158

 

Медицький І. Б.

Кримінальне законотворення у структурі наслідків злочинності:
«собівартість» як критерій ефективності ……………………………………………….     162

 

Черненко А. П., Шиян А. Г.

Щодо права засуджених до довічного позбавлення волі
на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким та його забезпечення в Україні ……….  168

 

Савенко В. П.

Досвід окремих країн пострадянського простору
у сфері правового регулювання відповідальності за торгівлю дітьми ……………….    175

 

Савицька В. М.

Стан дослідження поняття завідомості у кримінально-правовій літературі …………  183

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Корнієнко М.В.

Деякі шляхи покращення законодавства України у протидії злочинам щодо дітей …            191

 

Омаров Е. А., Инкарбеков А. У.

Права потерпілого при застосуванні заходів примусу
під час досудового розслідування в Республіці Казахстан ……………..…………….   197

 

Пеньков С.В.

Генезис використання службових тварин та спеціальної техніки
при здійсненні оперативно-розшукової діяльності …………………………………….    202

 

Пиріг І. В, Прокопов С. О., Водоп’ян Д. В.

Сучасні вимоги та реалії протидії організованій злочинності ………………………..   211

 

Метешко Й., Метешкова M.

Цифрові сліди та їх оціночні властивості для криміналістики ………….……………     216

 

Баранов П.М., Кірін Р.С.

Особливості судово-гемологічної експертизи перлів і бурштину …………………….   228

 

Саінчин О.С.

Теорія та практика криміналістики за кордоном ……………………………………….   235

 

Філіпенко Н. Є., Снігерьов О. П.

Експертна превенція: поняття, предмет та об’єкт ………………………………………  241

 

Шинкаренко І. Р., Спіцина Г. О

Безпека об'єктів інфраструктури авіаційного транспорту: теоретичні аспекти ………           253

 

Гаркуша А. Г., Солдатенко О. А.

Безоплатна вторинна правова допомога, як спосіб реалізації
конституційного права людини в рамках кримінального процесу …………………… 262

 

Єфімов М. М.

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти моральності …. 268

 

Косиченко О. О., Максимова М. К.

Особливості захисту та шляхи запобігання фальсифікації документів,
що посвідчують особу, при перетині державного кордону України ………………….  275

 

Крамаренко Ю. М.

Окремі питання підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності ……………   280

 

Міщанинець О. М.

Чинники впливу на державну політику
у сфері оперативно-розшукової діяльності …………………………………………….     287

 

Христов О.Л.

Проблеми визначення поняття «громадськість» у сучасній юриспруденції …………  294

 

Літун О. О.

Сучасні проблеми оперативно-розшукового забезпечення
розшуку дітей, які зникли безвісти, в Україні
(за результатами опитування працівників кримінальної поліції) …………………….    304

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Паршина О. А., Паршин Ю.І.

Особливості та тенденції правопорушень у сфері економічної діяльності …………..   309

 

Єфімов В. В.

Сучасна діяльність Національної поліції щодо протидії окремим злочинам
у базових галузях економіки України (агропромисловий комплекс) ………………..    316

 

Кубецька О.М., Остапенко Т.М., Палешко Я.С.

Умови забезпечення національної безпеки держави …………………………………..   321

 

Мунько А. Ю., Трещов М. М.

Україна в світі: соціально-економічний вимір ………………………………………….    327

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи …………………………………………………………………………….   336

Персоналії …………………………………………………………………………………    339

Нові видання ………………………………………………………………………………    343

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   347