З М І С Т

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кириченко Ю. В., Давлєтова Г. В.

Роль політичних партій у сучасних процесах державного будівництва в Україні ….. 7

 

Кірін Р. С.

Правова основа протимінної діяльності в Україні:
теоретико-прикладні аспекти ……………………………………………………………    12

 

Поповський А. М.

Лексичний розмай козацького духу Михайла Чхана …………………………………..  20

 

Сироїд Т. Л.

Міжнародно-правові стандарти забезпечення права
на здоров’я неповнолітніх осіб, позбавлених волі ……………………………………..    31

 

Тертишник В. М.

Право на землю і  волю в історико-філософській  рефлексії 
та інтегративній доктрині державотворення ……………………………………………   38

 

Орлова О. О.

Юридична клінічна освіта як необхідна складова
становлення майбутнього правника …………………………………………………….   47

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Мушенок В. В.

Правова охорона природних ресурсів від негативного
впливу сільськогосподарської діяльності ………………………………………………    52

 

Спіцина Г. О., Гордеюк А. О.

Особливості сучасної  класифікації об’єктів права інтелектуальної  власності ……...            58

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
ТА ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ

 

Пайда Ю. Ю.

Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-правового регулювання …………            65

 

Собакарь А. О., Аксютіна А. В.

Інститут «культурного сервісу» в механізмі публічно-правового
забезпечення населення соціально-культурними послугами ………………………….  73

 

Гаркуша В. В.

Особливості порядку добору та призначення на посаду судді ……………………….  79

 

Іванцов В. О.

Актуальні проблеми окреслення переліку правоохоронних органів України:
теоретико-правові засади та значення для правозастосовчої практики
(на прикладі органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій) …………            83

 

 

Казначеєв Д. Г., Лопаєва О. М.

Шляхи удосконалення службово-бойової діяльності
сил охорони правопорядку в Україні ……………………………………………………   90

 

Миронюк С. А.

Поняття, види та особливості реалізації сервісної функції Національної поліції …… 95

 

Савченко В. А., Равлюк І. І.

Особливості службової підготовки співробітників федеральних органів
поліції та поліцейських сил спеціального призначення ФРН …………………………   101

 

Юшкевич О. Г.

Законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності за керування
транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння ……………………………..   108

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Марисюк К. Б.

До питання про поняття загальних засад призначення покарання ……………………            114

 

Мисливий В. А.

Кримінально-правове значення правил безпеки
дорожнього руху та експлуатації транспорту ………………………………………….  118

 

Кіріленко Ф. О., Загорулько А. П.

Ухилення від сплати аліментів у 1960-2018 роках …………………………………….   126

 

Кіріленко Ф. О.

Умисне знищення або пошкодження чужого майна,
вчинене шляхом підпалу у 1960-2018 роках ……………………………………………  131

 

Риб’янець С. А., Соболь О. І.

Кримінально-правова політика України у сфері
незаконного обігу зброї в особливий період ……………………………………………   137

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Ємець О. М., Грібов М. Л., Руснак Д. І.

Роль і місце міжнародно-правових актів ООН у становленні
правового забезпечення протидії торгівлі людьми …………………………………….   145

 

Ємець О. М., Злагода О. В., Шаповаленко Є. В.

Генезис законодавства у сфері оперативно-розшукової
діяльності в незалежній Україні …………………………………………………………    151

 

Столітній А. В.

Електронний сегмент в кримінальному
процесуальному законодавстві Узбекистану …………………………………………… 156

 

Єфімов М. М.

Криміналістична характеристика як елемент методики
розслідування кримінальних правопорушень проти моральності ……………………. 161

 

Захарко А. В.

Закріплення доказів у процесі доказування …………………………………………….   168

 

Ковбаса В. М.

Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого експерименту ……………   174

 

Кричун Ю. А.

Військовий злочин в умовах проведення операції обєднаних сил:
криміналістична характеристика ………………………………………………………..   179

 

Обшалов С. В.

Використання спеціальних знань
при розкритті та розслідуванні тяжких злочинів ……………………………………….   185

 

Павлова Н. В.

Роль і місце юридичної освіти в професійній діяльності слідчих …………………….     190

 

Плетенець В. М.

Особливості підготовки до обшуку в умовах протидії розслідуванню ………………   196

 

Попович І. М.

Судова експертиза як джерело доказів в окремому провадженні …………………….   200

 

Селюков В. С.

Зародження службової кінології

(початкові етапи виникнення та розвитку собаківництва) …………………………….   208

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Марценюк Л. В., Батмангліч К. C.

Напрями зниження негативного впливу
пандемії коронавірусу на туристичну сферу ……………………………………………  214

 

Калініченко З. Д.

Проблеми адаптивного управління  бізнес-системами
в умовах впливу дестабілізуючих факторів  в Україні ………………………………..     222

 

Фісуненко Н. О., Ткаченко П. І., Кузьменко А. О.

Кримінологічна характеристика проявів тіньової економіки ………………………….  232

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Антонюк І. А.

Криміналістичний аналіз факторів, що сприяють
вчиненню шахрайства на ринку праці ………………………………………………….    240

 

Бублик Н. С.

Процесуальний порядок набуття
статусу підозрюваного: напрями реформування ………………………………………   244

 

Венгерова Ю. В.

Проблемні аспекти організаційно-тактичного забезпечення допиту
при розслідуванні злочинів у сфері туристичної діяльності ………………………….    251

 

Вітер Д. В.

Оцінювання допустимості та достовірності висновку експерта слідчим
при розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм …..   256

 

Воловик С. В.

IP-суд як суб’єкт реалізації державної політики
у сфері інтелектуальної власності в Україні ……………………………………………   264

 

Ібрагімзаде Е. Р.

Європейський досвід організації адміністративного нагляду
за діяльністю органів місцевого самоврядування ………………………………………   270

 

Лісняк А. І.

Сутність та система криміналістичної характеристики масових заворушень ………..            276

 

Павлик М. П.

Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів
у сфері працевлаштування за кордоном …………………………………………………  281

 

Проценко О. В.

Питання профілактики дорожньо-транспортних пригод засобами
автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху ………………            288

 

Салаєв Т. Г.

До визначення суб’єктів адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері ………………………………….     294

 

Усаткін Д. Г.

Типові слідчі ситуації при розслідуванні
групового порушення громадського порядку ………………………………………….    299

 

Чучко С. В.

Оцінка первинної інформації та коло обставин, що підлягають встановленню
під час розслідування шахрайства при купівлі-продажу теварів
через мережу Інтернет: окремі аспекти …………………………………………………   304

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Рецензії …………………………………………………………………………………….     310

Персоналії ………………………………………………………………………………….   312

Нові видання ………………………………………………………………………………    318

 

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………            222