НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. 2020. № 4

 

Титульні сторінки

Зміст

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Фоменко А. Є.

Поняття та особливості кримінологічної діяльності
Національної поліції України …………………………………………………………..      8

 

Блінова Г. О., Мамедова Е. А.

Інформаційне забезпечення та кібербезпека
патрульної поліції: співвідношення понять …………………………………………….    15

 

Кобзар О. Ф., Ткаченко С. Є.

Міжнародний досвід забезпечення дотримання
дисципліни і законності в органах правопорядку ………………………………………  24

 

Іваниця А. В.

Служба в поліції в системі державної служби:
закордонний досвід окремих демократичних держав ………………………………….  29

 

Корнієнко Д. М., Павлютін Ю. М.

Сутність механізму адміністративно-правового забезпечення
службово-бойової діяльності сил безпеки
(на прикладі Національної гвардії України) …………………………………………….  35

 

Крамаренко Ю. М.

Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці
фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності …………………………………   41

 

Покайчук В. Я.

Сутність і співвідношення понять «сили безпеки»
та «сили охорони правопорядку» ……………………………………………………….    47

 

Великий Ю.М.

Про доцільність зміни принципів охорони публічного порядку поліцією
України під час масових заходів: досвід європейських держав ………………………  54

 

Тінін Д. Г.

Удосконалення службової підготовки працівників Національної
поліції України з використанням інтерактивного мультимедійного обладнання .….    60

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кириченко Ю. В., Давлєтова Г. В.

Конституційне регулювання права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ……………………            64

 

Осадчий Ю. Г.

Причини ліквідації Запорозької Січі ……………………………………………………     69

 

Сироїд Т. Л.

Право жінок на здоров’я жінок – виклики сьогодення:
міжнародно-правовий аспект ……………………………………………………………    74

 

Христинченко Н. П.

Роль Європейського суду з прав людини  у забезпеченні
належного та ефективного  захисту на справедливий суд в Україні …………………. 82

 

Левін О. Л., Поплавський О. О.

Донбас: сторінки минулого в контексті подій сьогодення ……………………………    89

 

Нестерцова-Собакарь О. В.

Статут цивільного судочинства 1864 року: історія прийняття,
основні положення та його вплив на українські губернії ……………………………..    95

 

Обушенко Н. М.

Суть і значення систематизації законодавства в Україні ……………………………… 101

 

Сердюк Л. М.

Президент України як багатоаспектний державно-правовий
феномен: доктринальні підходи до розуміння …………………………………………    106

 

Омелько І. І.

Еволюція правового регулювання форм діяльності членів
представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях
у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії …………………………………..   110

 

Сич М.А.

Соціально-економічні гарантії депутатської діяльності в Україні ……………………  118

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Алибеков А.Е., Юнина М.П.

Формы участия прокурора в гражданском процессе: сравнительная
характеристика законодательства Республики Казахстан и Украины ………………..           125

 

Алієва-Барановська В. М., Сіренко О. Ф.

Порівняльна характеристика комерційної таємниці в законодавстві
іноземних країн та у міжнародному праві ………………………………………………   135

 

Межевська Л. В., Васильченко В. В.

Роль адвоката як представника в господарському процесі ……………………………  149

 

Межевська Л. В., Капінус М. А.

Земельний мораторій: загрози та перспективи …………………………………………   152

 

Ус Ю. О.

Окремі аспекти нарахування аліментів
та відповідальність за невиконання зобовязань ………………………………………..  156

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Берлач А. І., Іздебська У. І.

Медіація в адміністративному судочинстві ……………………………………………     161

 

Комісаров О. Г., Швець Ю. Ю.

Адміністративно-правові аспекти державної політики забезпечення
національної безпеки України у сфері охорони здоров’я на сучасному етапі ………. 167

 

 

Курінний Є. В.

Про затребуваність адміністративного права
в умовах нетиповості  української держави
 ……………………………………………   174

 

Миронюк Р. В., Шатрава С. О.

Розгляд адміністративних справ про примусове відчуження
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності:
судова практика та перспективи її покращення ..............................................................        180

 

Миронюк Р. В., Репан М. І.

Домашнє насильство та булінг: особливості кваліфікації
та ефективність відповідальності ……………………………………………………….     18
7

 

Собакарь А. О., Аксютіна А. В.

Імплементація міжнародно-правових стандартів «культурного сервісу»
в сучасну систему публічно-правового забезпечення населення
соціально-культурними послугами
………………………………………………….….    193

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Пузирьов М. С., Олефір Л. І.

Соціально-правова обумовленість запровадження в законодавство України
інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково
звільненими від відбування покарання ………………………………………………….    199

 

Хряпінський П. В.

Щодо родового та безпосереднього об’єктів ненасильницьких злочинів
проти статевої недоторканості неповнолітньої
особи …………………………………  205

 

Юзікова Н. С.

Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині ………………            213

 

Березняк В. С., Рец В. В.

Застосування кримінально-правового примусу
за протиправний вплив на результати офіційних
спортивних змагань в епоху легалізації грального бізнесу ……………………………  218

 

Руфанова В. М.

Поняття та ознаки гендерно обумовленого насильства ………………………………..  224

 

Скок О. С., Шевченко Т. В.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
за Кримінальним Кодексом України та Республіки Казахстан ………………………   231

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Бегалиев Е. Н.

О перспективности или нецелесообразности
введения института чипирования населения ……………………………………………  238

 

Ємець О. М., Руснак Д. І.

Суб’єкти, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми,
їх загальна характеристика та повноваження у цій сфері ……………………………... 245

 

Скрябін О. М., Санакоєв Д. Б.

Соціально-психологічний портрет лідера етнічного злочинного угруповання ……..  251

 

Волошина М. О.

Перспективні напрями наукових досліджень
питань оперативно-розшукової протидії
корисливо-насильницьким злочинам в Україні ………………………………………...   256

 

Лазарева Д. В.

Особливості участі осіб з психічними розладами у кримінальному
провадженні: теоретичний та практичний аспекти …………………………………….  263

 

Обшалов С. В.

Проблемні питання взаємодії оперативних
і слідчих підрозділів Національної поліції України
під час розслідування кримінальних правопорушень ………………………...………..  270

 

Сухачова І. О.

Міжнародний стандарт доказування «обґрунтована підозра»
в реалізації прокурором функції обвинувачення ……………………………………….   275

 

Шаповалов Д. О.

Форми використання спеціальних знань у кримінальному
провадженні (теоретико-праксеологічні аспекти) ……………………………………..    280

 

Брендель О. І.

Організаційні проблеми при призначенні
судової експертизи відео-, звукозапису …………………………………………………   284

 

Приловський В. В.

Алгоритми дій працівників правоохоронних органів
при розслідуванні втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність ………………   290

 

Шарай Є. В.

Теоретичні засади залучення працівників експертної служби
МВС України до проведення досудового розслідування ……………………………… 295

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Лазарєв В. О., Сидорова Е. О., Палешко Я. С.

Вплив геополітики на стан національної безпеки держави ……………….………….    300

 

Мусієнко О. Л., Пилипенко М. В., Макітренко В. В.

Використання спеціальних знань під час розслідування економічних злочинів …….  306

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Анісімов Д. О.

Об’єктивна сторона складу протиправного впливу
на результати офіційних спортивних змагань ………………………………………….   312

 

Антонюк І. А.

Способи вчинення шахрайства у сфері надання послуг
із посередництва у працевлаштуванні ……………….………………………………….   318

 

Влад К. Г.

Деякі аспекти удосконалення кримінальної відповідальності
за домашнє насильство над дітьми ………………………………………………………  324

 

 

Дядічко В. І.

Деякі особливості кримінально-правової регламентації відповідальності
за сексуальне насильство над дітьми в окремих державах Європи ………………..…  329

 

Ісаєва Н. С.

Право на достатній життєвий рівень, право на підприємницьку діяльність
та право на пенсійне забезпечення внурішньо переміщених осіб в Україні ………….  336

 

Лісняк А. І.

Типові слідчі ситуації під час розслідування масових заворушень …………………..   342

 

Сенько В. В.

Причини та умови наркозлочинності, визначення заходів
щодо попередження та усунення негативних наслідків ……………………………….   347

 

Усаткін Д. Г.

Організаційно-тактичне забезпечення проведення допиту підозрюваного
при розслідуванні групового порушення громадського порядку ……………………..  352

 

Шило І. В.

Кримінально-правова характеристика покарань,
передбачених за кримінальні проступки ………………………………………………..   356

 

Шраго А. О.

Типізація алгоритмів розслідування збуту та розповсюдження
порнографічних предметів мережею Інтернет ………………………………………….   361

 

 

РЕЦЕНЗІЇ …………………………………………………………………………………      368

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи …………………………………………………………………………….   379

Конкурси …………………………………………………………………………………..     385

Підготовка наукових кадрів ……………………………………………………………...    386

Персоналії ………………………………………………………………………………….   390

Нові видання ………………………………………………………………………………    396

Пам’яті вчених …………………………………………………………………………….    400

 

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   402