НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. 202
1. № 1

 

 

Титульні сторінки

Зміст

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Логвиненко Б.О., Ігнатов С. О.
Окремі особливості підготовки поліцейських
у закладах вищої освіти МВС України …………………………................  8

 

Пайда Ю. Ю., Савчук Д. А.
Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів
та вогнепальної зброї ……………………………........................................... 13

 

Мислива О. О., Бодирєв Д. А.

Вогнева підготовка: інновації vs. традиції …………………………............... 23

 

Христова Ю.В.
Впровадження квест-технологій навчання у процесі підготовки
майбутніх фахців у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ ........................................................................... 28

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ
ПРАВО

 

Nikolajova Kupferschmidtová E.

Language assistance as a procedural safeguard increasing
the legal security in relation to migration .............................................................. 34

 

Alekseenko I. V.

International terrorism as a political phenomenon.
Problems of counteraction ..................................................................................        42

 

Мінченко О. В.

Сприйняття права крізь призму юридико-лінгвістичної теорії ...................... 48

 

Поповський А.М., Хмель-Дунай Г. М.

До питання про збереження етнічної автентичності сутності людини ..........53

 

 

Поплавський О.О., Саричев В. І., Левін О.Л.

Соціально-економічні та інформаційно-комунікаційні аспекти воєнного
протистояння Азербайджану і Вірменії у «другій карабаській війні» ....... 61

 

Гаркуша В.В.

Принцип незалежності судової гілки влади
як основа демократичного суспільства ………………………………………  72

 

Нестерцова-Собакарь О. В.

Історія поширення австрійського цивільного процесуального
законодавства на західноукраїнських землях ................................................ 77

 

Слюсаренко Ю.А.
Державна політика у нафтогазовій сфері
у контексті національної безпеки України ..................................................... 81

 

Талдикін О.В.
Атипові титули та звання глав держав, як складова культу особи ................ 89

 

Грідіна К. В., Лавренко Д. О.

Вплив рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність
поводженню чи покарання на внесення змін
до кримінально-виконавчого законодавства України ................................... 98

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Золотухіна Л.О.
Проблеми строку звернення до суду у справах про звільнення ................... 104

 

Дунай В. О., Менів Л. Д.
Зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері через видачу
«вічнозелених патентів»: проблеми та законодавчі ініціативи ....................  110

 

Киян В. Я., Солошенко Ю. В.

Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю: нормативно-процедурний аспект ................................................ 114

 

Круглова О. О., Попко С. В.

Характеристика кредитної лінії банку як різновиду фінансової послуги ....  119

 

Резворович К. Р.

До питання про шлюбний вік особи
за чинним Сімейним кодексом України ......................................................... 124

 

Кучеренко О. М.
Окремі аспекти позбавлення батьківських прав
як сімейно-правового засобу захисту інтересів дитини ................................ 129

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Аксютіна А.В., Карпенко Р.В.

Нормативно-правове забезпечення надання
населенню культурних послуг ..........................................................................        133

 

Молчанов Р.Ю., Шевяков М.О.
Особливості притягнення водіїв до адміністративної відповідальності
за ст. 124 КУпАП в контексті пошкодження складової об’єктів
дорожнього сервісу: проблеми та шляхи вирішення .....................................         138

 

Opatsky R. M.
Identifying priorities in the formulation and implementation
of a national doctrine of juvenile policy in Ukraine ............................................         143

 

Тищенкова І. О.
Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення надання
електронних публічних послуг об’єднаними територіальними

громадами в Україні ..........................................................................................       147

 

Гусейнлі А.М.

Принципи діяльності адвоката як учасника
адміністративного судочинства .......................................................................         151

 

Пришедько М.
Деякі питання правового статусу уповноважених органів
з питань формування державних реєстрів в Україні ..................................... 159

 

Рижкова С. А.
Сучасні форми діяльності Державної міграційної служби України
щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців ...................  166

 

Тінін Д. Г.
Поняття та сутність мобінгу, шляхи його подолання ....................................         171

 

Бобрішова Л. В.
Адміністративно-правові засади функціонування системи
закладів охорони здоров’я МВС як елементу медичного
забезпечення поліцейських ...............................................................................       176

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Ємець О. М.
Суспільна мораль та моральність як об’єкти
державно-правового захисту в Украї
ні ............................................................        182

 

Коваленко А. В.
Злочинність як основний негативний чинник у побудові
правової держави: до визначення поняття, сутності та ознак .......................
189

 

Леоненко Т. Є., Шиян Д. С., Шиян О. Ю.

Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету
чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням ...................................................................       194

 

Ніколаєнко Т. Б.
Праця як засіб виправлення засуджених в місцях
позбавлення волі: актуальний досвід зарубіжних країн ................................
202

 

Санакоев Д.Б., Сеитов Б.Т.

Сравнительно-правовая характеристика некоторых
налоговых преступлений в Республике Казахстан и Украине .......................          209

 

Хамитов Б. Н.

Ретроспективный анализ и прогнозы рейдерства в Казахстане .................... 215

 

Байда А. О., Пилипенко М. В., Макітренко В. В.

Особливості кваліфікації діяння, пов’язаного з ризиком, як обставини,
що виключає кримінальну протиправність діяння в медичній сфері ........... 221

 

Гога А. М.

Ретроспективний аналіз відповідальності кримінальних
проступків проти життя та здоров’я особи .....................................................        228

 


 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Дараган В. В., Бабалан С. М.

Аналіз стану наукового забезпечення оперативно-розшукової
протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняються
у пріорітетних галузях економіки ....................................................................        235

 

Касимова М. О., Каріпова А. Т.
Деякі елементи криміналістичної характеристики хабарництва ................... 240

 

Курдес О. В.

Наставництво як метод адаптації, підготовки та підвищення
кваліфікації судових експертів ........................................................................         244

 

Скрябін О. М., Санакоєв Д. Б.
Особливості реалізації принципу законності
в кримінальному процесі України ...................................................................         253

 

Аманбаева А. Г.
Предпосылки формирования криминалистической алгоритмизации .......... 258

 

Гаркуша А. Г., Петриченко Є. І.
Регламентація повноважень щодо здійснення дізнання
у кримінальному процесі .................................................................................         265

 

Очеретяний М. А.
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому
розслідуванні кримінальних правопорушень .................................................         272

 

Казбекова А. Б., Алимкулов Н.-А. С., Карипова А. Т.
До питання про елементи криміналістичної характеристики
вчинення корупційних злочинів у сфері закупівель ….................................  277

 

Павлова Н. В.
Щодо важливості дотримання прав і свобод особи
під час проведення обшуку при розслідуванні кримінальних
правопорушень, учинених шляхом шахрайства ............................................          285

 

Черняк Н. П., Кіяниця В. М.
Актуальні проблеми взаємодії слідчих з оперативними
підрозділами під час призначення та проведення обшуку .............................         291

 

Rudenka I. O.
Current trends in the development of scientific and technical tools
for the research of jewelery with inserts of precious stones ………………........   298

 

Sharai Ye. V.
Condition of scientific research involvement of employees
of the expert service of the ministry of internal affairs of Ukraine
to the pre-trial investigation ………....................................................................         302

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Марценюк Л. В., Кокітко О. В., Скубченко Д. О.
Економічна безпека на залізничному транспорті як ефективна
складова стабільного розвитку залізничних перевезень .............................
...         307


Кадильникова Т. М., Григоренко В. У.
Управління системою моніторингу у фінансових проєктах організацій ...... 316

 

Паршин Ю. І., Паршина М. Ю., Ярмоленко Л. І.
Використання інформаційних технологій
на міжнародному рівні суспільних комунікацій ..........................................
.. 321

 

Неклеса О. В., Сидорова Е. О., Палешко Я. С.
Фінансовий контроль як інструмент в подоланні корупційних проявів ...... 326

 

Сидорова Е. О.
Особливості правового регулювання податкових
повноважень органів публічної влади в Україні ...........................................
332

 

Станіна О. Д.
Роль штучного інтелекту в забезпеченні економічної безпеки держави .....  337

 

Тютченко С. М., Варяниченко А. О.
Національна безпека як динамічна складова
стратегії сталого розвитку держави ..................................................................       342

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи ...................................................................................................       348

Конкурси.............................................................................................................       352

Персоналії ...........................................................................................................      356

Нові видання .......................................................................................................      359

Пам'яті вчених ....................................................................................................      363

 

Довідка про авторів ...........................................................................................      364

 

Table Of Contents ………………………………………………………………. 368