З М І С Т

 

Титул

Зміст

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Андрій Фоменко

Про ефективність кримінологічної діяльності Національної поліції України ………    7

 

Олександр Юнін

Державна політика України у сфері запобігання домашньому
насильству: сучасний стан та перспективи вдосконалення …………………………… 15

 

Олександр Журавель

Особливості застосування поліцейськими
набутих навичок під час затримання особи …………………………………………….  22

 

Оксана Мислива, Ольга Намлинська

Реалії застосування в Україні поліцейськими налоксону ……………………………...  28

 

Євген Зеленський, Марія Носенко

Дії поліцейського після застосування та використання вогнепальної зброї …………  35

 

Артем Герасимов, Андрій Токар, Олег Завістовський

Історичний аспект розвитку теорії «розбитих вікон» та основні проблеми
й переваги її впровадження в правоохоронну систему України ……………………… 39

 

Максим Шевяков

Національна поліція України як суб’єкт профілактики адміністративних
правопорушень у сфері громадського порядку та громадської безпеки ……………... 46

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО.
ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 

Лариса Наливайко, Даря Лавренко

Протидія гендерно обумовленому насильству в умовах
військового конфлікту:  теоретико-правовий аспект …………………………………...   54

 

Юрій Кириченко, Віктор Кириченко

Голод 1946-1947 років як чинник зростання злочинності в Україні ………………….. 63

 

Михайло Мурашкін

Право на свободу думки і толерантність ………………………………………………..   69

 

Наталія Комих

«Cуcпільcтво вражень» як проcтір розгортання
процеcів трансформації розуміння права ………………………………………………..  75

 

Юрій Крамаренко

Визначення предметної сфери компетентностей медіатора
як запорука надання якісної професійної допомоги …………………………………....  80

 

Олег Наливайко, Орина Ковіненко

Колізії у законодавстві як різновид юридичних колізій:
поняття, ознаки, види, правила та способи вирішення …………………………………  86

 

 

 

Андрій Рибалкін, Катерина Вербицька

Теоретико-правова характеристика заходів запобігання
домашньому насильству громадськими організаціями в Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку …………………………………………………  93

 

Андрій Самотуга

Значення програмних документів держави у законодавчому
забезпеченні проактивної зовнішньої інформаційної політики України …………….    99

 

Максим Романов

Форми мирних зібрань за законодавством України:
нормативно-правовий аналіз ……………………………………………………………..   110

 

 

ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Владислав Куценко, Тетяна Леоненко, Ольга Шиян

Проблемні питання основних засад цивільного судочинства …………………………  118

 

Наталія Обушенко

Узагальнююча характеристика мети та завдань
систематизації трудового законодавства ………………………………………………..  126

 

Ірина Патерило

Питання забезпечення контролю якості аудиту
та аудиторських послуг : національний та зарубіжний досвід ………………………... 131

 

Тетяна Андрущенко

Сімейно-правовий договір: поняття та ознаки ………………………………………….   138

 

Олександра Нестерцова-Собакарь

Особливості становлення та розвитку спадкових правовідносин
в історичній ретроспективі цивільного права України …………………………………  145

 

Кристина Резворович, Марія Альошина

Особливості судових розглядів у справах окремого провадження ………………….... 151

 

Марина Юніна

Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
як фактор формування ефективної системи охорони права
інтелектуальної власності в Україні ……………………………………………………..   155

 

Артем Ярошенко, Анна Буряк, Валерія Лактіонова

Еколого-правові проблеми раціонального використання
та охорони земель сільськогосподарського призначення ……………………………..   162

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Роман Голобутовський, Анна Баглай, Вікторія Проненко

Особливості провадження по земельних спорах за участю суб'єктів
публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства ………………….  167

 

Юрій Козар, Максим Гаріфуллін

Інститут державно-приватного партнерства в Україні: окремі аспекти ………………            173

 

Євген Курінний

Сутність, поняття та основні детермінанти антивакцинаторства в Україні …………. 179

 

Роман Миронюк, Аліна Лукомська

Законодавство про адміністративне оскарження окремих
зарубіжних країн: сфера дії та особливості …………………………………………….   185

 

Тетяна Шевчук, Андрій Собакарь

Забезпечення безпеки атмосферного повітря
адміністративно-правовими засобами профілактичного характеру …………………..            191

 

Вячеслав Коваленко

Роль Конституційного Суду України та його рішень
для адміністративного процесу …………………………………………………………..   197

 

Дмитро Буцьких

Місце та роль публічного контролю в механізмі адміністративно-правового
забезпечення охорони вод та відтворення водних ресурсів …………………………… 203

 

Віталій Козін

Адміністративна та фінансово-правова відповідальність як види
юридичної відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері ………………… 209

 

Вікторія Пархета

Поняття та зміст публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури . 215

 

Максим Пришедько

Деякі питання сутнісних ознак державних реєстрів України:
адміністративно-правовий аспект ………………………………………………………..  222

 

Ганна Сластнікова

Зарубіжний досвід регулювання процедури примусового відчуження
земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності та можливості його впровадження в Україні ……………………………   229

 

Анастасія Чепіжко

Діяльність органів поліції щодо забезпечення
дотримання правил дозвільної системи ………………………………………………....   236

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Микола Єфімов

Наукові диспути щодо побудови криміналістичної
характеристики правопорушень проти моральності …………………………………... 242

 

Костянтин Попов

Кваліфікація кримінальних правопорушень учасників
збройного конфлікту на Сході України ………………………………………………....    247

 

Виктория Руфанова, Алемгуль Куатова

Уголовно-правовое обеспечение охраны прав и свобод человека
в сфере семейно-бытовых отношений: опыт Украины и Республики Казахстан …… 256

 

Леонід Бараш

Процесуальні проблеми призначення і проведення судової експертизи ……………..  262

 

Ірина Демченко

Загальна характеристика чинників впливу на процес організації
й тактики проведення слідчих (розшукових) дій в умовах епідемії (пандемії) ….…..    269

 

Вікторія Сенько

Актуальні питання протидії сексуальній експлуатації дітей
та сексуального насильства над дітьми в інтернеті: міжнародний досвід …………… 275

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Валерій Степанов, Сергій Грищенко

Технічні засоби для негласного зняття інформації
з електронних комунікаційних мереж …………………………………………………       280

 

Анатолій Василенко, Володимир Григоренко

Дослідження шляхів реалізації розробки та виготовлення
ультразвукових засобів неруйнівного контролю ………………………………………   285

 

Олександр Іванкін

Аеродинамічне імпульсне дозування абразивного порошку …………………………   291

 

Олексій Пономаренко

Негласне проникнення в публічно недоступні місця,
житло чи інше володіння особи, відповідні технічні засоби ………………………….     296

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Дмитро Казначеєв, Олена Лопаєва

Здійснення національно-патріотичного виховання курсантської та студентської
молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України ….  303

 

Римма Монастирська

Лінгвостилістичні прикмети правничої лінгвістики  ………………………………….      307

 

Валерій Біліченко

Сучасний стан тактичної медицини як показник основ тактичної
підготовки сучасних працівників Національної поліції України ……………………     312

 

Юрій Великий

Особливості розвитку швидкісних якостей та координаційних здібностей
у курсантів на практичних заняттях з вогневої підготовки …………………………..     316

 

Костянтин Вознюк, Дмитро Діщенко

Удосконалення навичок рукопашного бою
при підготовці майбутніх працівників МВС …………………………………………..      324

 

Анатолій Наточій, Поліна Смаль

Вогнева підготовка – складова професійної
компетентності майбутніх офіцерів поліції ……………………………………………      329

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи …………………………………………………………………………….   334

Конкурси …………………………………………………………………………………..     343

Підготовка наукових кадрів ……………………………………………………………...    344

Персоналії ………………………………………………………………………………….   350

Нові видання ………………………………………………………………………………    358

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   360