Титул

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Кириченко Ю. В., Кириченко В. М.

Конституційне регулювання принципу рівності
прав і свобод людини і громадянина в Україні та державах
континентальної Європи: порівняльно-правовий аналіз ………………………………  7

 

Ведєрніков Ю. А., Ткаченко В. І., Шестаков В.Ю.

Діалектика циклічності в розвитку права ………………………………………………    16

 

Гулієв А. Д., Чекалюк В. В.

Дипломатія. Корпоративна культура та етикетні норми ……………………………....  23

 

Боняк В.О., Трень Т. О.

Внесення змін до Основного Закону України та конституцій
окремих пострадянських держав: порівняльно-правовий аспект .……..……………..   31

 

Кучук А. М.

Свобода вираження поглядів та захист репутації
у практиці Європейського суду з прав людини ………………………………………..    39

 

Сироїд Т. Л.

Міжнародно-правовий механізм забезпечення
права на здоров’я жінок-в’язнів …………………………………………………………     44

 

Халапсіс О. В., Поплавський О. О., Левін О. Л.

Політичні та конституційно-правові трансформації
в країнах Центральної Азії (1991-2021 рр.) ………………………………………...…..    52

 

Юзікова Н. С., Хомꞌяченко С. І.

Забезпечення незалежності та довіри до судової влади крізь призму
виваженого та послідовного реформування судової системи …………………..…….   59

 

Демичева А. В.

Правозахисне поле сучасної України:
взаємодія державних та недержавних акторів ……………………………………….…  65

 

Лазарева Д. В.

Предмет, зміст та структура права на свободу та особисту
недоторканність в міждисциплінарному аспекті: проблемні питання ……………….   72

 

Долгорученко К. О.

Підходи до розуміння терміно-понять «правова дійсність»
і «правова реальність» та проблема методологічної коректності
їх вживання в історико-правових дослідженнях ……………………………………….    80

 

Скирта А. А.

Концепція періодизації історії українського
державотворення Івана Лисяка-Рудницького ………………………………………….    87

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА
ЇЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Пайда Ю. Ю.

Застосування примусу правоохоронними органами України: окремі аспекти ………            94

 

Царьов О. Д.

Тактико-психологічний контекст спілкування поліціянта з правопорушниками ……  101

 

Бардін Є. В., Токар А. А.

Особливий режим функціонування службових приміщень,
у яких перебувають підрозділи сил безпеки і оборони ………………………………..    106

 

Біліченко В. В.

Основи підготовки поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях ………………...    113

 

Великий Ю. М.

Деякі аспекти застосування поліцією крайнього
примусового заходу – вогнепальної зброї ………………………………………………  118

 

Карпенко О. М., Зеленський Є. С.

Відмежування поняття наставництва
в Національній поліції України від суміжних понять …………………………………     124

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Алєксєєнко І. Г.

До питання про правове регулювання
трудових відносин в гіг-економіці України …………………………………………….     129

 

Гребенюк Г. М., Марценюк Л. В.

Дистанційна робота як нова реалія трудових відносин ……………………………….   136

 

Обушенко Н. М.

Об’єкт систематизації трудового законодавства ……………………………………….  142

 

Маковій В. П.

Темпоральні величини у парадигмі модернізації цивільного законодавства ……..  148

 

Резворович К. Р.

Електронна трудова книжка: міжнародний досвід надання державних послуг ….. 153

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Катеринчук К. В., Полат І. В.

Проблеми адміністративно-правового захисту
прав учасників освітнього процесу ……………………………………………………..     160

 

Коміссаров С. А., Пархоменко Д. А.

«Національна безпека», «система забезпечення національної безпеки»,
«види забезпечення національної безпеки», «форми забезпечення
національної безпеки»: визначення понять ………………………………………….....    166

 

Курінний Є. В.

Адміністративно-правове забезпечення порядку обчислення часу в Україні ……….  173

 

Пастух І. Д.

Напрями удосконалення юридичної відповідальності
за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією ……………   180

 

Верба І. О.

Медіація в адміністративному судочинстві: проблеми теорії та практики …………..  186

 

Гусейнлі А. М.

Завдання та функції адвоката в адміністративному судочинстві …………………….   191

 

Мусаелян Д. П., Кунцевич Ю. О.

Правовий обіг холодної зброї в Україні ………………………………………….…….     197

 

Фурса В. В.

Щодо функціонування системи екстреної допомоги населенню
за єдиним телефонним номером 112: зарубіжний досвід
та можливості його використання в Україні ………………………………….………..     202

 

Цуркаленко Д. П.

Щодо доцільності розмежування понять «профілактичні заходи»
та «превентивні заходи» в діяльності Національної поліції України ………………...   207

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 

Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І.

Парадигма функціонування пенітенціарної системи України ………………………..    213

 

Пузирьов М. С., Богдан Ю. М.

Кримінально-виконавча характеристика та соціально-правова
обумовленість негативних обов’язків засуджених
до позбавлення волі на певний строк …………………………………………………..     219

 

Березняк В. С.

Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень
проти безпеки руху та експлуатації транспорту: огляд судової практики ……………           227

 

Беспаль О. Л.

Щодо визначення кола потерпілих осіб від домашнього насильства ……………..…   234

 

Барбарош Л. М.

Проблеми запобігання домашньому насильству над дітьми в Україні ………………   238

 

Біловол О. О.

Проблеми відмежування домашнього насильства
(ст. 126-1 КК України) від суміжних адміністративних правопорушень …………….   244

 

Тінін Д. Г., Тимофєєв В. П.

Проблеми та компетенція поліцейських при виконанні
вироків суду, пов’язаних з позбавленням волі …………………………………………    251

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Петрова І. А.

Характеристика методів оцінювання працівників судово-експертних установ ……..  257

 

Пчеліна О. В.

Право на інформацію в кримінальному провадженні
у контексті міжнародно-правових стандартів ………………………………………….   266

 

Тертишник В. М., Ченцов В. В.

Становлення інтегративної доктрини доказового права ………………………………  271

 

Мельниченко А. В.

Обмеження прав, свобод і законних інтересів особи в межах
тимчасового доступу до речей і документів: практичні аспекти ……………………..   277

 

Мирошниченко Ю. М.

Основні  засади побудови методичних комплексів
криміналістичного забезпечення судового провадження ……………………………..   284

 

Січковська І. В.

Особливості взаємодії дізнавачів з оперативними
підрозділами Національної поліції України ……………………………………………   289

 


 

Шаповалов Д. О.

Теоретичні та праксеологічні засади використання
спеціальних знань у кримінальних провадженнях,
пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я ………………..…    294

 

Лучко А. С.

Теоретичні та практичні аспекти визнання доказів,
що отримані під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій,
недопустимими у кримінальному провадженні ………………………………………..    298

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Марценюк Л. В., Батмангліч К. А.

Економічна безпека українських залізниць: шляхи виходу з кризи ……………….…   304

 

Бобиль В. В., Пікуліна О. В., Мовчан М. І.

Сучасні методи аналізу та управління виробничими запасами ………………………. 311

 

Чаркіна Т. Ю., Орловська О. В., Конюшок К. М.

Розвиток мультимодальних перевезень у транскордонному
сполученні між Україною і Європою ……………………………………………….......     318

 

Задоя В. О.

Проблеми та перспективи розвитку
туристичної галузі в умовах світової пандемії …………………………………………   325

 

Сидорова Е. О.

Характеристика органів публічної влади як суб’єктів
податкових правовідносин в Україні ……………………………………………..….…     331

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Синиціна Ю. П., Бекішев А. К.

Методологічні аспекти цифрової комунікації закладів вищої освіти ……………..         340

 

Скок О. С.

Актуальні питання реформування вищої юридичної освіти в Україні ………..……..    348

 

РЕЦЕНЗІЇ …………………………………………………………………………….….         354

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи ………………………………………………………………………..….      356

Міжнародна співпраця ………………………………………………………………..…     358

Нові видання …………………………………………………………………………..…       363

Вічна пам’ять ………………………..……………………………………………………     365

 

Довідка про авторів ……………………………………………………………..……....      366

 

Зміст (англ.)