З М І С Т

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО.
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Наливайко Л. Р., Зєлєніна М. В.

Моделі прямого індивідуального доступу до констуційного правосуддя …………………………………..  7

 

Кириченко Ю. В.

Право на свободу пересуванння: теоретико-правові аспекти
вдосконалення ст. 33 Конституції України …………………………………………………………………….   11

 

Марченко О. В.

Світоглядні та організаційні засади педагогічної взаємодії у сучасному просторі вищої освіти ………… 17

 

Подорожній А. Ю.

Історико-правовий аналіз розвитку законодавства
про дисциплінарну відповідальність у часи існування СРСР ………………………………………………..    23

 

Селіхов Д. А.

Сільські банки Російської імперії як специфічна форма дрібного кредиту
на українських землях 1861-1917 рр.: організаційно правовий аспект ………………………………………      30

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Безпалова О. І., Мандичев Д. В.

Адміністративно-правові засади організаційного забезпечення
діяльності господарських судів України ………………………………………………………………………    39

 

Комісаров О. Г., Бизова А. М.

Сутність, призначення та основні завдання органів військової юстиції …………….....................................      48

 

Мінка Т. П., Руденко В. О.

Повноваження місцевої влади щодо справляння податків …………………………………………………...   55

 

Подорожній Є. Ю.

Поняття правового статусу роботодавця як суб’єкта юридичної відповідальності ……………………….. 63

 

Шульга Є. В.

Правове забезпечення енергетичної безпеки України: сучасний стан та перспективи ……………………  69

 

Резворович К. Р., Рябошапка К. В.

Особливості здійснення представництва в цивільному процесі ……………………………………………..    74

 

Євтушок В. А., Кущенко В. О.

Правові засади протидії тероризму в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення …………… 82

 

Мусаелян Д. П.

Правові засади обігу зброї самозахисту в Україні ………………………………………………………….  88

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Леоненко Т. Є., Сокур Т. А.

Суспільна небезпека умисного введення в обіг на ринку України
(випуск на ринок України) небезпечної продукції …………………………………………………………...     95

 

 

Мисливий В. А.

Кримінально-правове значення законодавства про дорожній рух …………………………………………..  101

 

Орловська Н. А.

Нелегальна міграція: понятійні контексти та стратегічні напрями запобігання ……………………………. 109

 

Маслова Н. Г.

Поняття і місце стратегії у системі протидії кримінальному радикалізму …………………………………..   116

 

Козар А. В.

Окремі аспекти спеціально-кримінологічного запобігання Національною поліцією України
незаконним культивуванням нарковмісних рослин …………………………………………………………..    122

 

Ярема Т. І.

Кримінальна відповідальність за схиляння неповнолітніх
до вживання одурманюючих засобів …………………………………………………………………………..    128

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Пчеліна О. В.

Про зв’язок криміналістики з іншими науками ……………………………………………………………….      134

 

Столітній А. В.

Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Таджикистану …………..………  140

 

Тертишник В. М.,

Інтергративна модель принципу недоторканності приватного життя

та її реалізації в кримінальному судочинстві ………………………………………………………………...      145

 

Юрчишин В. М.

Процесуальний порядок відібрання біологічних зразків
в особи в ході досудового розслідування ………………………………………………………………………   153

 

Каланча І. Г.

Електронний сегмент в кримінальному процесі Грузії ……………………………….....................................       161

 

Калаянова О. Д.

Система інформаційних зв’язків між суб’єктами експертних досліджень …………………………………     167

 

Крамаренко Ю. М.

Деякі питання удосконалення прийняття рішень та планування
тактичних комбінацій у кримінальному провадженні ………………………………………………………..    173

 

 

ТРИБУНА АCПІРАНТА

 

Баско А. В.

Напрями модернізації понять місцевого самоврядування

та його системи в українському законодавстві ………………………………………………………………..   179

 

Березюк В. В.

Роль суду у фіксуванні судового провадження ……………………………………….....................................       187

 

Бєсєда Г. В.

Загальні положення судового контрольного провадження …………………………………………………..   195

 

Венгерова Ю. В.

Криміналістична класифікація злочинів у сфері туристичної діяльності …………………………………...   202

 

Михайлов В. О.

Зарубіжний досвід забезпечення законності та дисципліни роботи

патрульної поліції: перспективи запозичення для України ………………………….……………………….   209

 

Крижановський М. В.

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб:
форми, окремі аспекти застосування та перспективи запровадження нових видів ………………………… 217

 

Шмат М. С.

Звільнення від покарання за хворобою:

понятійна складова та визначення дефініції …………………………………………………………………...   224

 

Павлик М. П.

Характеристика способів вчинення злочинів, повʼязаних
із працевлаштуванням за кордоном …………………………………………………………………………….   230

 

Первій В. Ю.

Виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг ………………………………………..   236

 

Мєшков О. О.

Теоретико-наукові засади судової інженерно-технічної експертизи
нещасних випадків, пов’язаних з електротравмуванням ……………………………………………………..   243

 

Горбонос В. В.

Правове регулювання статусу судово-експертних установ Німеччини …………………………………….. 250

 

Лісняк А. І.

Організаційно-тактичні особливості проведення огляду
під час розслідування масових заворушень …………………………………………………………………...    257

 

Сенько А. В.

Організаційно-тактичні особливості проведення допиту
під час розслідування крадіжок багажу пасажирів, учинених в аеропорту ………………………………… 264

 

 

ЗВ’ЯЗОК НАУКОВИХ ПОКОЛІНЬ

 

Телійчук В. Г., Приступа Д. В.

Щодо питання протидії підрозділами кримінальної поліції розбоям ..............................................................        271

 

Шевченко С. О., Гужва М. Ю.

Теоретико-методологічні засади державної політики формування
національно-патріотичної свідомості та демократичних цінностей молоді ...................................................      277

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи ………………………………………………………………………….......................................       289

Міжнародна співпраця...........................................................................................................................................               298

Підготовка наукових кадрів…………………………………………………………..........................................        303

Нові видання ……………………………………………………………………………………………………..     307

 

Довідка про авторів ……………………………………………………………….…………………………….    310