Науковий вісник ДДУВС. 2021. Спеціальний випуск № 2

 

 

Титул

Зміст

 

Вітальні звернення ………………………………………………………………………       15

Greetings

 

Андрій Фоменко

Шляхи запровадження позитивного досвіду кримінологічної діяльності
поліції США в діяльність Національної поліції України ……………………………..     21

Andrii Fomenko

Ways to introduce a positive experience of criminological activities
of the US police in the activities of the National Police of Ukraine

 

Олександр Юнін

Громадський контроль за діяльністю поліції:
міжнародна практика та досвід окремих зарубіжних держав ………………………….            25

Oleksandr Yunin

Public control over police activities:
international practice and experience of some foreign countries

 

Лариса Наливайко, Євгенія Мінакова

Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до виборчих прав
на місцевому рівні (на основі досвіду проведення місцевих виборів 2020 року):
теоретико-прикладний аспект …………………………………………………………..     31

Larysa Nalyvaiko, Yevheniya Minakova

Eensuring access of internally displaced persons to voting rights at the local level
(on the basis of the experience of conducting local elections in 2020):
theoretical and practical aspects

 

Сергій Коміссаров, Віталій Покайчук, Вадим Фурса

Нормативно-правова основа забезпечення громадської
безпеки та порядку на масових заходах ………………………………………………… 37

Serhii Komissarov, Vitalii Pokaichuk, Vadym Fursa

Legal and regulatory framework of ensuring public safety and order at mass events

 

Лариса Наливайко, Юлія Лебедєва

Обмеження прав та свобод людини в умовах  пандемії COVID-19:
практика Європейського суду з прав людини ………………………………………….   42

Larуsa Nalyvaiko, Yuliya Lebedeva

Restrictions of human rights and freedoms in the context
of the COVID-19 pandemic: practice of the European Court of Human Rights

 

Світлана Бевз, Оксана Самчинська

Застосування ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення …… 50

Svitlana Bevz, Oksana Samchynska

Application of Art. 173-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses

 

Іван Богатирьов, Алла Васюк

Стан дослідження виконання судових рішень щодо засуджених в Україні ………….  60

Ivan Bohatyryov, Alla Vasyuk

Status of the study of the execution of court decisions on convicts in Ukraine

 

Валентина Боняк

Доктринальні підходи до визначення
структури механізму охорони прав людини …………………………………………..     66

Valentyna Boniak

Doctrinal approaches to determining the structure of the human rights protection mechanism


 

 

Олександр Висоцький

Комунікативний вимір легітимності міжнародного права …………………………….   81

Oleksandr Vysotskyi

Communicative dimension of the legitimacy of international law

 

Емілія Дмитренко

Особливості правового забезпечення фінансової безпеки
держави у контексті викликів сьогодення ………………………………………………    92

Emilia Dmytrenko

Peculiarities of legal security of financial security of the state
in the context of today challenges

 

Олексій Дрозд

Повноваження Бюро економічної безпеки України:
деякі проблеми нормативно-правового врегулювання ………………………………… 100

Alexey Drozd

Powers of the Economic Security Bureau of Ukraine: some problems of legal regulation

 

Олександр Дудоров, Дмитро Каменський

Доктрина провокації кримінального правопорушення
в європейському кримінальному праві та проєкті Кримінального
кодексу України: компаративістські спостереження ………………………………….    107

Oleksandr Dudorov, Dmytro Kamensky

The doctrine of offense entrapment in European criminal law
and in the draft Criminal Code of Ukraine: comparative observations

 

Микола Єфімов, Єрбол Омаров

Наукові диспути стосовно профілактичної діяльності
уповноважених осіб як елементу методики розслідування
кримінальних правопорушень проти моральності ………………………………………..   114

Mykola Yefimov, Yerbol Omarov

Scientific debates on the preventive activities of authorized persons as part
of the methodology for investigating criminal offences against morality

 

Сергій Кудінов, Тетяна Шинкар

Адміністративно-правові механізми обмеження прав громадян
на інформацію в інтересах забезпечення національної безпеки ………………………  119

Serhiy Kudinov, Tetyana Shynkar

Administrative and legal mechanisms of restriction of citizens' rights
to information in the interest of national security

 

Євген Курінний

Про модель обігу цивільної зброї в Україні …………………………………………….    125

Yevhen Kurinnyy

On the model of civilian weapons circulation in Ukraine

 

Андрій Кучук

Теоретико-історичні аспекти прийняття Загальної декларації прав людини ………… 131

Andrii Kuchuk

Theoretical and historical aspects of Universal declaration of human rights adopting

 

Євген Лук’янчиков, Борис Лук’янчиков

Унормування форм використання спеціальних знань
у кримінальному провадженні …………………………………………………………..     136

Yevhen Lukyanchikov, Boris Lukyanchikov

Standardization of forms of use of special knowledge in criminal proceedings


 

 

Роман Миронюк

Процедура добору на посаду судді в Україні та зарубіжних країнах:
порівняльне адміністративно-правове дослідження …………………………………...   142

Roman Myroniuk

Procedure for selection for the position of a judge in Ukraine
and foreign countries: a comparative administrative and legal study

 

Наталя Орловська

Актуальні питання державної політики щодо наркотиків
в контексті запобігання наркозлочинності ……………………………………………..    149

Orlovska Natalya

The state drugs policy in the drug crime prevention context actual issues

 

Ігор Пастух

Поняття та особливості правового статусу судді в системі суб’єктів
розгляду справ про адміністративні правопорушення …………………………………  156

Igor Pastukh

Сoncept and features of the legal status of a judge
in the system of subjects of administrative offenses

 

Ігор Пиріг

Поняття та характеристика етапів розслідування у криміналістиці ………………….  163

Ihor Pyrih

The concept and characteristics of the stages of investigation in criminalistics

 

Михайло Пузирьов, Олександра Грищенко

Особливості правового регулювання та застосування інституту
кримінального правопорушення …………………………………………………………   169

Puzyrov Mykhailo, Oleksandra Hryshchenko

Peculiarities of legal regulation and application of the institute of criminal offense

 

Елеонора Скиба

Методологія подолання гендерної нерівності ………………………………………….   174

Eleonora Skyba

Methodology for overcoming gender inequality

 

Володимир Тертишник

Правовладдя та демократія:  доктринальні й правничі
проблеми державотворення сучасності …………………………………………………. 180

Volodymyr Tertyshnyk

Rule of Law and Democracy: doctrinal and legal problems of the state formation of our time

 

Валерій Тіщенко

Технологія та евристика як складові пізнавальної діяльності у розслідуванні ……… 188

Valery Tishchenko

Technological and heuristic aspects of the investigation

 

Костянтин Чаплинський

Організаційно-тактичне забезпечення допиту при розслідуванні
кримінальних правопорушень у сфері туристичної діяльності ………………………..  194

Kostyantyn Chaplynskiy

Organizational and tactical support of interrogation in the investigation
of criminal offenses in the field of tourist activity

 


 

 

Олександр Шамара, Оксана Книженко,
Олег Кириченко, Володимир Комашко

Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти основ
національної безпеки України: проблеми трансформації кримінального
законодавсва в сучасних умовах ………………………………………………………… 200

Oleksandr Shamara, Oksana Knyzhenko, Oleh Kyrychenko, Volodymyr Komashko

Improving criminal liability for crimes against the foundations national security of Ukraine:
problems of criminal transformation legislation in modern conditions

 

Володимир Шаблистий, Дмитро Анісімов

Історія становлення законодавства про кримінальну відповідальность
за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
на території України (1845-1991 рр.) …………………………………………………….  211

Volodymyr Shablystyy, Dmytro Anisimov

History of the law on criminal liability for illegal influence on the results
of sports competitions in Ukraine (1845-1991)

 

Оксана Волощук, Василь Юрчишин

Фізична особа як суб’єкт міжнародного права і міжнародного злочину …………….. 216

Oksana Voloshchuk, Vasyl Yurchyshyn

An individual as the subject of international law and an international crime

 

Вадим Бабакін

Запровадження профайлінгу у діяльність оперативних підрозділів 
щодо протидії злочинам, що вчиняються молоддю …………………………………….  223

Vadym Babakin

Introduction of profiling in the activities of operational units

on combating crimes committed by young people

 

Надія Бортник, Надія Христинченко

Адміністративно-правове регулювання освіти
в Україні на шляху до євроінтеграції ……………………………………………………   230

Nadiya Bortnyk, Nadiya Khrystynchenko

Administrative and legal regulation of education in Ukraine on the way to European integration

 

Валерій Дараган

Особливості прогнозування підрозділами Департаменту
стратегічних розслідувань Національної поліції України
змін криміногенної обстановки у сфері публічних закупівель ……………………….     235

Valerii Darahan

Peculiarities of forecasting by the divisions of the Department of strategic investigations
of the National Police of Ukraine of changes in the criminogenic
situation in the field of public procurement

 

Юрій Кириченко, Ганна Давлєтова

Застосування зарубіжного досвіду конституційного
регулювання обов’язків людини і громадянина в Україні ……………………………..   242

Yuriy Kуrychenko, Anna Davletova

Use of foreign experience of constitutional regulation
of responsibilities of the man and the citizen in Ukraine

 

Олена Кисельова

Медіація в трудових спорах ……………………………………………………………..    246

Olena Kyselova

Mediation in labor disputes

 


 

 

Борис Логвиненко

Адміністративно-правове регулювання зайняття
народною медициною (цілительством) в Україні ………………………………………   251

Borys Logvynenko

Administrative and legal regulation of practice of folk medicine (healing) in Ukraine                            

 

Валентина Ляшенко, Олена Никифорова

Дослідження рівня тривожності у працівників Національної поліції ………………..    256

Valentyna Liashenko, Olena Nykyforova

An anxiety survey of National Police officers

 

Петро Макушев, Андрій Хрідочкін

Адміністративно-правові засади побудови системи забезпечення
процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності ………………………….   264

Petro Makushev, Andrew Hridochkin

Administrative and legal principles of building a system for ensuring
the process of commercialization of intellectual property objects

 

Юрій Паршин, Денис Юр’єв, Олекcандр Неклеса

Тіньова економічна діяльність як фактор
нестабільності економічної системи держави …………………………………………..   272

Yuriy Parshyn, Denys Yuriev,  Oleksandr Neklesa

Shadow economic activity as a factor of instability of the state economic system

 

Андрій Собакарь, Владислав Михайлов

Юридична відповідальність як засіб забезпечення законності
та дисципліни в діяльності поліції ………………………………………………………     278

Andriy Sobakar, Vladyslav Mykhailov

Legal responsibility as a means of enforcement of legality and discipline in police activity

 

Ганна Тетерятник

Кримінальне провадження в умовах надзвичайних
правових режимів: аксіологічні питання ………………………………………………..    284

Hanna Teteriatnyk

Сriminal proceedings in conditions of extraordinary legal regimes: axiological issues

 

Олексій Шевяков, Вікторія Корнієнко

Проблема розвитку реабілітаційного потенціалу
особистості фахівця правничої сфери …………………………………………………...   292

Viktoria Коrniienko, Oleksii Sheviakov

The problem of the development of the rehabilitation
potential of the personality of the legal specialist

 

Ігор Шинкаренко, Ганна Спіцина, Тетяна Подзолкова

Моральні та правові виклики щодо використання
профайлінгу у протидії злочинності ……………………………………………………..   298

Ihor Shynkarenko, Hanna Spitsyna, Tatiana Podzolkova

Moral and legal challenges regarding use of profiling to combat crime

 

Віталій Грибан, Галина Хмель-Дунай,
Олена Хмель, Марина Грибан

Адекватна поведінка та висока культура
як передумова формування здоров’я молоді ………………………………………….      307

Vitaliy Hryban, Halyna Khmel-Dunay, Olena Khmel, Maryna Hryban

Adequate behavior and high culture as a prerequisite for the formation of youth health

 


 

 

Віталій Арешонков

Методологія криміналістичних досліджень
у розслідуванні кримінальних правопорушень …………………………………………  313

Vitalii Areshonkov

Methodology of criminal research in the investigation of criminal offenses

 

Віталій Завгородній

Класифікація рішень Європейського суду з прав людини ……………………………..  322

Vitalii Zavhorodnii

Classification of decisions of the European court of human rights

 

Віта Мороз, Анастасія Чепіжко

Законодавчо-правове закріплення норм права
щодо легалізації цивільної вогнепальної зброї …………………………………………  328

Vita Moroz, Anastasia Chepizhko

Legislative and legal consolidation of the rules
of law on the legalization of civilian military weapons

 

Наталія Обушенко, Володимир Киян

Визначення істотних, характерних особливостей принципів
систематизації трудового законодавства ………………………………………………    333

Nataliya Obushenko, Volodymyr Kyyan

Determination of significant, characteristic features
of the principles of systematization of labor law

 

Олексій Скрябін, Дмитро Санакоєв, Олена Гороховська,
Володимир Єфімов, Інна Єфімова

Україна у міжнародному співробітництві щодо протидії
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ……………………………………….   340

Oleksii Skriabin, Dmytro Sanakoiev, Olena Gorokhovska,
Volodymyr Yefimov, Inna Yefimovа

Ukraine in international cooperation in respect
to anti-money laundering and counter-terrorism financing

 

Олексій Халапсіс

Міфологія права в міжнародних відносинах ……………………………………………   354

Alex Halapsis

Mythology of law in international relations

 

Ірина Царьова, Олександр Царьов

Перформативні висловлювання в текстах політичних жанрів ……………………….    361

Iryna Tsaryova, Alexander Tsaryov

Performative speeches in texts of political genres

 

Сергій Бабанін, Світлана Корогод

Удосконалення санкцій кримінально-правових норм
в умовах запровадження відновного правосуддя ………………………………………. 365

Serhii Babanin, Svitlana Korogod

Improving sanctions of criminal law in the context of the introduction of restorative justice

 

Віталій Бондарчук

Міжнародне поліцейське співробітництво у боротьбі
з фінансовими правопорушеннями
………………………………………………………
   371

Vitalii Bondarchuk

International police cooperation in the fight against financial crimes


 

 

Анатолій Василенко, Володимир Григоренко

Визначення кодової комбінації циліндричних
штифтових замикальних пристроїв ……………………………………………………...
   375

Anatoliy Vasylenko, Volodymyr Hryhorenko

Determination of code combination of cylindrical pin locking devices

 

Алла Демичева

Практики взаємодії поліції та городян: нові тренди у просторі сучасного міста ……  381

Alla Demicheva

Practices of police and citizens interaction: new trends in the space of the modern city

 

Марина Демура

До питання про застосування конвенційних процедур
у кримінальному процесі України ……………………………………………………….   390

Maryna Demura

On the application of conventional procedures in the criminal process of Ukraine

 

Володимир Ковбаса

Дисциплінарна відповідальність публічних службовців
в Україні: адміністративно-правовий аспект
……………………………………………  398

Volodymyr Kovbasa

Disciplinary liability of public servants in Ukraine: administrative-legal aspects

 

Віктор Кириченко, Юлія Соколенко

Політико-правові аспекти понятійного апарату громадянського суспільства ………. 404

Viktor Kyrychenko, Yulia Sokolenko

Political and legal aspects of the conceptual apparatus of civil society

 

Лариса Костецька, Aндрій Лисеюк

Феномен відповідальності як основа
професійно важливих якостей військовослужбовців ………………………………….    
410

Larysa Kostetska, Andriy Lyseyuk

The phenomenon of responsibility as the basis
of professionally important qualities of servicemen

 

Олена Кошелева, Ірина Скрипченко, Рам Мохан Сінгх,
Андрій Порохнявий, Віктор Счастливець, Владислав Ластовкін

Аналіз навчальної програми та залучення студентів як показник
ефективності системи фізичного виховання в університеті ………………………….      4
15

Olena Kosheleva, Iryna Skrypchenko, Ram Mohan Singh,
Andriy Porohnyavyi, Victor Schastlyvets, Vladyslav Lastovkin

Curricular analysis and student engagement as an indicator of the efficiency
of the physical education system in university

 

Руслан Кубрак, Василь Сегеда

Застосування заходів примусу персоналом установ виконання покарань:
необхідна складова професійної діяльності чи застарілий рудимент ………………..   427

Ruslan Kubrak, Vasyl Segeda

Application of enforcement measures by penalty institutions personnel:
necessary component of professional activity or obsolete rudiment

 

Людмила Кузнецова, Анастасія Литвиненко

Історико-правовий нарис проблеми охорони
навколишнього природного середовища .
……………………………………………..      433

Lyudmila Kuznetsova, Anastasia Lytvynenko

Historical and legal outline of the problem of environmental protection


 

 

Ірина Кучинська

Допит експерта в суді (тактичні рекомендації для експерта,
суду, представників сторін)
………………………………………………………………
   441

Iryna Kuchynska

Interrogation of the expert in court (tactical recommendations
for the expert, the court, the representatives of the parties)

 

Олена Маркова

Сучасний стан адміністративно-процедурного регулювання в Україні ………………                                      447

Olena Markova

Current state of administrative and procedural regulation in Ukraine                                                      

 

Андрій Мельниченко

Практичні аспекти оскарження обшуку: огляд судової практики ……………………   453

Andriy Melnychenko

Practical aspects of search appeal: review of court practice

 

Володимир Мирошниченко, Едуард Рижков

Спеціальні технічні засоби протидії
несанкціонованому відбору електроенергії ……………………………………………..  460

Volodymyr Myroshnychenko, Eduard Ryzhkov

Special technical means of resistance to the authorized selection of electricity

 

Наталя Павлова

Особливості початкового етапу розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених шляхом шахрайства ………………………………………..
  4
66

Natalia Pavlova

Features of the initial stage of investigation of criminal offenses committed by fraud

 

Олег Парфило, Юрій Нізовцев

Правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні:
проблемні аспекти та перспективи розвитку ……………………………………………  471

Oleg Parfylo, Yuriy Nizovtsev

Legal regulation of forensic activity in Ukraine:
problematic aspects and prospects of development

 

Каміль Примаков, Аніта Калюжна

Вирішення конфліктів через медіацію
у діяльності адвокатів: теоретико-правовий аспект ……………………………………. 477

Kamil Primakov, Anita Kalyuzhna

Settlement of conflicts through mediation in the activity
of attorneys: theoretical and legal aspect

 

Кристина Резворович, Владислав Філімонов

Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19 …………..      483

Krystyna Rezvorovych, Vladyslav Filimonov

Compensation for damages due to COVID-19 vaccination

 

Людмила Рибальченко, Олександр Косиченко, Сєргєй Охрімєнко

Економічні злочини в банківській сфері ………………………………………………...     490

Lyudmyla Rybalchenko, Oleksandr Kosychenko, Serghei Ohrimenco

Peculiarities of economic crimes in the banking sphere                                                                          

 

Владислава Савчук, Олена Наумчак, Святослав Цимбалюк

Аналіз фаз розвитку гібридної війни в розрізі психологічних операцій ……………..    497

Vladyslava Savchuk, Olena Naumchak, Sviatoslav Tsymbaliuk

Analysis of the development phases of a hybrid war in the context of psychological operations

 

Ігор Сердюк

Класифікація поняття акт офіційного тлумачення
норм права: аналіз існуючих та нові підходи ………..………………………………..     503

Ihor Serdiuk

Сlassification of аct of interpretation of legal norm: analysis еxisting and modern concept

 

Наталія Слотвінська

Запобігання корупції у публічному секторі: досвід ООН ……………………………..    515

Nataliia Slotvinska

UN experience of legal regulation of anti-corruption issues in the public sector

 

Олексанр Талдикін

Асоційована держава ……………………………………………………………………..   523

Oleksandr Taldykin

Associated state

 

Володимир Федченко

Окремі аспекти здійснення кримінального провадження
на підставі угод під час досудового розслідування …………………………………….  527

Vladymyr Fedchenko

Certain aspects of criminal proceedings on the basis
of agreements during the pre-trial investigation

 

Рікардо Фурфаро, Андрій Самотуга

Інститут віце-президента у системі вищих органів державної влади:
світова конституційна теорія та практика
………
……………………………………….  534

Ricardo Furfaro, Andriy Samotuha

Vice-presidency in the system of state power highest bodies:
world constitutional theory and practice

 

Роман Шаповалов

Межі компетенції судового експерта-економіста
при документальному підтвердженні розміру збитків у справах,
пов’язаних з банкрутством підприємств ...........................................................................        
544

Roman Shapovalov

Limits of competence of judicial expert economist documentary
confirmation of the amount of losses in cases relating to bankruptcy of enterprises

 

Сергій Шевченко

Участь муніципальної варти у підтримані громадського порядку:
вітчизняний та зарубіжний досвід ……………………………………………………….    549

Serhiy Shevchenko

Participation of the municipal guard in maintaining public order:
domestic and foreign experience

 

Роман Шестопалов

Судова практика у справах про злочини за статтею 110-2 КК України ………………           553

Roman Shestopalov

Judicial practice in cases of crimes under article 110-2 of the Criminal Code of Ukraine

 

Інна Шинкаренко, Раджкумарі Міна,  Аліна Лукомська

Адиктивна (залежна) поведінка як форма девіантної поведінки ……………………..    560

Inna Shinkarenko, Alina Lukomska

Addictive (dependent) behavior as a form of deviant behavior

 


 

Роман Шостак

Сучасні напрями удосконалення експертно-криміналістичного забезпечення
досудового розслідування справ, пов’язаних зі злочинними посяганнями
на об’єкти критичної інфраструктури України ………………………………………… 
566

Roman Shostak

Modern directions of improvement of forensic support of pre-trial investigation
of cases related to criminal encroachments on the objects of critical infrastructure of Ukraine

 

Олексій Шуміло

Біоетичні засади міжнародного приватного права …………………………………….   571

Oleksii Shumilo

Bioethical principles of international private law

 

Тетяна Андрущенко

Аліментний договір: поняття, предмет та правова сутність ………………………….    577

Tetyana Andrushchenko

Alimony agreement: concept, subject and legal entity

 

Вадим Бабанін

Публічний аспект римського права як один
із важелів розбудови  сучасної державності …………………………………………….  585

Vadym Babanin

Public aspect of Roman law as one of the levers of modern statehood

 

Світлана Білоус

Вплив Голодомору на світоглядні настанови сучасних українців:
філософсько-культурологічний аналіз ………………………………………………….    592

Svitlana Bilous

The influence of the Holodomor on worldview guidelines
of modern Ukrainians: philosophical and cultural analysis

 

Лілія Бобрішова

Європейський досвід медичного забезпечення поліцейських:
адміністративно-правові аспекти ………………………………………………………..    598

Liliya Bobrishova

European experience of medical support of police: administrative and legal aspects

 

Олексій Бойко, Валерій Литвинов

Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу в Україні …….     606

Oleksii Boiko, Valerii Lytvynov

Problems of ensuring the safety of participants in the criminal process in Ukraine

 

Надія Бублик

Відповідальність особи, стосовно якої здійснюється обвинувальна
діяльність за порушення кримінальних процесуальних обов’язків …………………..   612

Nadiia Bublyk

Responsibility of the person in respect of which accusing activities
for violation of criminal procedural obligations is carried out

 

Андрій Гребенюк, Тетяна Бадалова, Юлія Ткач

Міжнародне співробітництво при розслідуванні кіберзлочинів ………………………   619

Andriy Hrebeniuk, Tetyana Badalova, Yuliya Tkach

International cooperation in cyber crimes investigations

 

Андрій Жбанчик

Застосування зброї для зупинки транспортного засобу ……………………………….  626

Andriy Zhbanchik

Use of weapons to stop a vehicle

 

Олена Іваній

Законодавчі та інституційні засади молодіжної політики в Україні …………………   633

Olena Ivanii

Legislative and institutional bases of youth policy in Ukraine

 

Дмитро Казначеєв, Юрій Волков

Аналіз факторів, які впливають на результати
виконання курсантами практичних вправ зі стрільби
та методи їх покращення у порівнянні з закордонним досвідом ……………………..    638

Dmytro Kaznacheyev, Yuriy Volkov

Analysis of the factors influencing the results of cadets practical shooting exercises
and methods of their improvement in comparison with foreign experience

 

Вячеслав Коваленко

Прецедентність рішень Європейського суду з прав людини для України ……………  643

Vyacheslav Кovalenko

The precedent character of the decisions of the European Court of Human Rights for Ukraine

 

Люся Можечук

Медіація як позасудовий спосіб вирішення спорів: досвід зарубіжних країн ……….   650

Liusia Mozhechuk

Mediation as an extraordinary method of settlement of disputes: experience of foreign countries

 

Денис Моісеєнко

Окремі питання доступу до правосуддя у цивільних справах ………………………… 656

Denys Moiseyenko

Some issues of access to justice in civil cases

 

Кирило Недря, Катерина Мітченко

Організація психологічного забезпечення поліцейських, працівників
Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти
зі специфічними умовами навчання: особливості правового регулювання ………….  662

Kyrylo Nedria, Kateryna Mitchenko

Organization of psychological support of the police, officers of the  National Police
of
Ukraine and cadets (listeners) of higher education institutions with specific learning
environment: features legislative regulation

 

Олександра Нестерцова-Собакарь

Особливості регулювання спадкових правовідносин
за цивільним законодавством України та європейських країн ………………………    668

Oleksandra Nestertsova-Sobakar

Peculiarities of regulation of inheritance legal relations
under the civil legislation of Ukraine and European Countries

 

Євген Палковський

Методологія проведення судово-економічної експертизи
з питань виявлення ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ………………………………...  674

Evgen Palkovskiy

Methodology of forensic economic examination to identify signs
of actions to conceal bankruptcy, fictitious bankruptcy or taking to bankruptcy

 

Василь Поливанюк, Дмитро Бодирєв, Олег Завістовський

Правові та методичні основи організації вогневої та фізичної підготовки
працівників
територіальних органів Національної поліції України …………………..  679

Vasyl Polyvanyuk, Dmytro Bodyrev, Oleh Zavistovskyy

Legal basis of organization of fire and physical training of employees
of territorial bodies of the National Police of Ukraine

 

Володимир Приловський

Криміналістичний аналіз способів втягнення
неповнолітніх у протиправну діяльність ………………………………………………..    684

Volodymyr Prylovskyi

Criminal analysis of ways of involving juveniles in illegal activities

 

Андрій Рибалкін, Андрій Сидоренко

Значення засобів масової інформації у механізмі забезпечення
гендерної рівності: теоретико-правовий аспект ……………………………………….    691

Andriy Rybalkin, Andriy Sydorenko

The importance of the media in the mechanism of ensuring
gender equality: theoretical and legal aspect

 

Владислав Саксонов

Поняття зобов’язання цивільно-правового характеру і його співвідношення
з іншими категоріями в юридичній доктрині та законодавстві України …………….     696

Vladyslav Saksonov

The concept of civil law obligation and its comparison
with other categories in the legal doctrine and legislation of Ukraine

 

Лілія Сердюк

Зміни до Конституції України 1996 року: їх зміст і соціально-правові наслідки …..    702

Liliya Serdiuk

Amendments to the Constitution of Ukraine of 1996:
their content and socio-legal consequences

 

Олена Солдатенко, Анастасія Чечель

Особливості проведення допиту малолітніх або неповнолітніх осіб,
які постраждали внаслідок домашнього насильства:
міжнародний та національний досвід ……………………………………………………  707

Olena Soldatenko, Anastasiya Chechel

Peculiarities of interrogation of minors who have suffered
as a result of domestic violence: international and national experience

 

Світлана Тютченко

Аналіз інструментів забезпечення економічної безпеки підприємств ……………….     713

Svitlana Tiutchenko

The analysis of tools that provide economic safety of enterprises

 

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   721

Authors