Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2022, № 2

 

Титул

Зміст

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ
РОСІЙСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ

 

Євген Письменський, Роман Мовчан

Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм:
окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства ……………………….            8

 

Володимир Шаблистий, Володимир Уваров

Про нерецидивний кримінальний проступок в умовах воєнного стану ……………… 16

 

Ігор Шинкаренко, Тетяна Подзолкова

Правові та методологічні проблеми щодо виявлення членів
російських диверсійно-розвідувальних груп  під час воєнного вторгнення ………..     21

 

Костянтин Бахчев

Особливості діяльності підрозділів
дозвільної системи в умовах воєнного стану …………………………………………...   28

 

Ірина Тищенкова

Особливості забезпечення адміністративних послуг
в умовах воєнного стану в Україні ………………………………………………………   33

 

Олександр Чудновський

Взаємодія між національною поліцією та територіальною обороною
в питаннях забезпечення громадського порядку: нормативно-правовий аспект ……  41

 

Марина Логінова

Правове регулювання компенсації шкоди, заподіяної воєнними діями ………………  46

 

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Юрій Козар, Максим Гаріфуллін

Парламентський контроль у системі державного управління в Україні ………..……   51

 

Валерій Пєтков

Сутність, функції і види стратегічного планування в організації …………………….    58

 

Наталія Обушенко, Володимир Киян

Систематизація міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці ……………. 63

 

Кристина Резворович, Катерина Кравчик

Принцип свободи договору ………………………………………………………………   69

 

Андрій Андреєв

Вищий антикорупційний суд України у механізмі
протидії корупції: адміністративно-правові аспекти …………………………………..   74

 

Олег Журавель

Сучасні практичні проблеми неправильного
укладення цивільно-правових договорів ……………………………………………….    79

 

 

Володимир Ковбаса, Руслана Кусько, Тетяна Дрозд

Правові акти суб’єктів владних повноважень як об’єкти
оскарження в порядку адміністративного судочинства ……………………………….   85

 

Світлана Ніколайчук

Проблематика розмежування юрисдикції
у господарському та адміністративному судочинстві …………………………………  90

 

Цагік Оганісян

Система підготовки медіаторів в Україні: сучасний стан та перспективи …………… 95

 

Каміль Примаков, Наталія Братішко

Адміністративна відповідальність за правопорушення
в галузі охорони здоров'я населення …………………………………………………….   101

 

Марина Саєнко, Тетяна Настич, Альона Полоз

Порівняльний аналіз відповідності законодавства України
законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних …………            108

 

Марина Юніна

Інститут комерційної концесії: закордонна
практика правових реалій застосування ………………………………………………… 113

 

Ігор Кріцак

Поняття, сутність та особливості правового регулювання медіації
як способу досудового врегулювання адміністративно-правових спорів ……………. 118

 

Влада Літошко

Ґенеза адміністративно-правового регулювання ключових реформ
в органах Національної поліції України за останні роки ……………………………… 125

 

Маргарита Максимова

Норми міжнародного права як джерела адміністративно-правового
забезпечення реалізації дитиною права на безпечні умови життя ……………………. 131

Каріне Мкртчян

Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення
державної соціальної політики в умовах децентралізації влади в Україні …………           137

 

Каріна Пісоцька

Метод примусу в адміністративній діяльності підрозділів
ювенальної превенції Національної поліції України
…………………………………...  141

 

Світлана Рижкова

До сутності поняття протидії адміністративним
правопорушенням іноземців в діяльності ДМС України ………………………………   146

 

Віталій Шевчук

Поняття, зміст та форми громадського контролю
за діяльністю правоохоронних органів ………………………………………………….   150

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.
ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Олександр Висоцький

Інтерактивна та конституціоналістська теорії
легітимності міжнародного права ……………………………………………………….    157

 

Юрій Кириченко, Наталія Рєзанова

Право людини на вільний розвиток своєї особистості: порівняльно-правовий
аналіз норм Конституцій України та європейських держав ………………………….    165

 

Анатолій Поповський

В «якості» чи «як»? ……………………………………………………………………..         169

 

Вікторія Савіщенко

Розвиток професійної деонтології в умовах
техногенного, цифрового суспільства …………………………………………………      174

 

Елеонора Скиба

Проблема гендерних відмінностей …………………………………………………….       187

 

Вадим Бабанін

Вплив римської ідеї загального блага
на сучасну систему правових цінностей ……………………………………………….    194

 

Андрій Коренев, Володимир Горбалінський

Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ
до правосуддя: адміністративно-правовий аспект ……………………………………..  201

 

Олег Левін, Олег Поплавський

Україна як форпост демократичних перетворень на пострадянському просторі …..   207

 

Олена Лейба

Презумпція невинуватості в контексті національної судової практики
та практики Європейського Суду з прав людини …………………………………….      214

 

Каміль Примаков, Дмитро Задаля

Принцип доступу до правосуддя та проблеми його реалізації
 в адміністративному судочинстві в умовах карантинних обмежень ……………….     221

 

Андрій Рибалкін, Уляна Шемет

Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації …………………   227

 

Марина Саєнко, Наталія Григор’єва, Олексій Бондаренко

Проблематика виконання та дотримання рішень Європейського Суду
з прав людини у практиці чинного законодавства України …………………………..   233

 

Лілія Сердюк

Притулок в Україні: питання термінологічної
визначеності та змістовної наповненості ……………………………………………….    238

 

Ольга Ядловська

Чинники становлення національно-політичної
ментальності: український вимір ……………………………………………………….     244

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Вадим Бабакін

Оперативно-розшуковий моніторинг оперативної обстановки
у протидії злочинам, що вчиняються молоддю ………………………………………      253

 

Інна Берднік, Михайло Пузирьов

Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності
за законодавством окремих європейських країн ………………………………………    259

 

Ігор Пиріг, Сергій Прокопов

Використання елементів криміналістичної характеристики
на початковому етапі розслідування перевезення
наркотичних засобів залізничним транспортом ……………………………………….    266

 

Сергій Івашко, Людмила Олефір

Інститут понятих у кримінальному провадженні: проблемні питання,
які виникають під час досудового розслідування та судового розгляду …………….   273

 

Роман Каторкін

До питання відмежування ухилення від призову
на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу від суміжних адміністративних правопорушень …………   278

Наталія Комих

Гомофобія як підґрунтя для злочинної поведінки в українському суспільстві …….      284

 

Олексій Крижановський

Класифікація кримінальних правопорушень,
що вчиняються працівниками Національної поліції ………………………………….     290

 

Дарія Лазарева, Андрій Мельниченко

Поняття агресії в міжнародному праві: історичний і правовий аналіз ………………    295

 

Анатолій Черненко, Анатолій Шиян

Про функцію потерпілого у кримінальному провадженні ……………………………     301

 

Каріна Алієва

Законодавче врегулювання юридичної відповідальності
за неповагу до працівника правоохоронного органу ………………………………….   308

 

Гліб Барабаш

Правоохоронна система Німеччини та нормативно-правова база її діяльності ……. 314

 

Світлана Корогод

Закордонний досвід окремих країн, щодо правового
регулювання відповідальності за умисне вбивство, поєднане
із зґвалтуванням або сексуальним насильством ………………………………………    322

 

Олександр Неклеса, Денис Юр’єв

Актуальна характеристика кримінального правопорушення,
передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України ………………………..   330

 

Дмитро Цуркаленко, Микола Репан

Профілактика домашнього насильства в Україні: поняття та зміст …………………    336

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Наталія Протопопова,
Євгенія Коваленко-Марченкова, Біджай Кумар Кандел

Основи запобігання економічним злочинам під час форензік-аудиту ………………     344

 

Володимир Вишня, Едуард Рижков, Олександр Махницький

Система управління приготуванням закладальної суміші ……………………………   349

 

Ольга Станіна

Випуск продукту в умовах невизначеності: стратегія та методи …………………….   356

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Юлія Короткова

Особливості професійного спілкування поліцейського з дітьми ……………………..     363

 

Інна Шинкаренко

Агресивність та конфліктність як джерело підліткової делінкветності ……………..      369

 

Дмитро Бодирєв, Ольга Намлинська

Вплив COVID-19 на особисту безпеку поліцейських
в Україні під час воєнного стану ……………………………………………………..….    377

 

Олександр Журавель, Микола Пожидаєв

Підготовка курсантів закладів вищої освіти зі специфічними
умовами навчання МВС України з фізичного виховання …………………………….    383

 

Дмитро Анісімов, Анастасія Буряк, Валерія Лактіонова

Фізична підготовка як фактор професійної орієнтації довузівської молоді …………    387

 

Олена Лопаєва

Основні напрямки удосконалення вогневої підготовки у працівників поліції ………    391

 

Анатолій Наточій, Володимир Тимофєєв

Окремі питання щодо дотримання гендерної рівності
працівниками Національної поліції України …………………………………………..    396

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи …………………………………………………………………………….   400

Конкурси …………………………………………………………………………………..     407

Вітаємо ювілярів …………………………………………………………………………..    409

Нові видання ……………………………………………………………………………....     412

 

Пам’яті вчених ………………………………………………………………………..…...     415

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………….……    417