Загальна інформація

Збірник наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» (далі – Вісник) виходить з 1999 року.

Вісник є періодичним друкованим засобом масової інформації, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20781-10581ПР від 08.05.2014) та включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (юридичні науки) (додаток 4 до наказу МОН України від 28.12.2019 № 1643).

Відомості про видання:

– засновник та видавець – Дніпровський державний університет внутрішніх справ;

– юридична та поштова адреси редакції – Україна, 49005, м. Дніпро, проспект Науки, 26; e-mail: sed@dduvs.edu.ua;

– вид видання за цільовим призначенням – наукове;

– тематична спрямованість видання – питання держави і права та правоохоронної діяльності, проблеми юридичної освіти та підготовки кадрів-правоохоронців;

– завдання та основні цілі видання – оприлюднення результатів наукових і дисертаційних досліджень з усіх галузей права та споріднених наук, популяризація та обмін досвідом у сфері юридичної науки і освіти та правоохоронної діяльності, обговорення законопроектів, поширення інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, персоналії науковців, захист дисертацій, нові юридичні видання, наукові заходи – конференції, семінари, конкурси);

– категорія читачів, для якої призначено видання – науковці, здобувачі наукових ступенів, викладачі, здобувачі закладів вищої освіти та працівники наукових установ МВС України, інших центральних органів виконавчої влади, працівники-практики правоохоронних органів України та зарубіжних країн;

– сфера розповсюдження видання – загальнодержавна та зарубіжна;

– мови видання – українська, англійська (змішаними мовами).

– формат видання – 70х100/16;

– міжнародний серійний номер ISSN – 2078-3566;

– міжнародний цифровий індекс DOI – 10.31733/2078-3566;

– періодичність виходу на рік – 4-7 разів на рік: 4 рази (щоквартально), можливе щорічне видання кількох спеціальних випусків (до 2-х тематичних випусків та англомовного випуску).

– наявність електронних та Інтернет-версій кожного випуску Вісника.