Подання публікації

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення у Віснику

1. Матеріалами для опублікування у віснику є: наукові та оглядові статті, рецензії на наукові видання, повідомлення про події наукового характеру, авторські тексти законопроектів.

2. Безпосередньою прийняттям, обробкою матеріалів та виданням Вісника займається редакція – редакційно-видавничий підрозділ Університету.

3. За науковим змістом статті повинні відповідати вимогам, затвердженим постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», а саме: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Рукопис публікації має бути набраний у текстовому редакторі MicrosoftWord без переносів та відповідати таким вимогам: розмір сторінки – А4; поля – 2 см, шрифт – TimesNewRoman, розмір (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються; перед статтею зліва – шифр УДК, справа в окремих рядках: напівжирним звичайним кеглем – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за відсутності у автора наукового ступеня та вченого звання вживаються «аспірант», «здобувач», «викладач» тощо), в дужках курсивом – місце роботи/навчання; далі посередині напівжирним звичайним кеглем – назва статті великими літерами, далі – анотація українською мовою (від 600 до 800 знаків з пробілами) з ключовими словами (5-7 слів), текст статті, після тексту – перелік використаних джерел (назва з великої літери напівжирним курсивом посередині) в алфавітному порядку з дотриманням чинних стандартів бібліографічного оформлення, у самому тексті статті також зазначаються посилання на використані джерела (у квадратних дужках – номер посилання за списком, що в кінці тексту, та номери сторінок); після переліку використаних джерел, справа курсивом – дата надходження статті до редакції, анотація англійською мовою обсягом від 1800 до 2000 знаків з пробілами, у якій зазначаються прізвище та ініціали автора, назва статті, 5-7 ключових слів.

Анотації мають бути:

• інформативними (не містити загальних фраз);

• структурованими (мають відображати послідовну логіку опису результатів у статті);

• змістовними (мають відображати основний зміст статті; описувати основну мету дослідження; підсумовувати найважливіші результати);

• містити конкретизацію авторського внеску (власні розробки, пропозиції, виявлення і т. ін.);

• не повинні містити посилань, а анотації англійської мовою – також абревіатур;

Анотації англійською мовою, попередньо перекладені за допомогою он-лайн або автоматизованих програмних перекладачів, повинні бути відредаговані.

Обсяг рукопису статті – 7-12 сторінок (без урахування анотацій та переліку використаних джерел).

Список використаних джерел дублюється латиницею (References), згідно з правилами транслітерації. Рекомендується оформлювати References за міжнародним бібліографічним стандартом APA. Допускається використання Harvard-British Standard.

Фотознімки до тексту подавати у форматі jpeg, скановані або відзняті цифровою фотокамерою. Таблиці, схеми та рисунки подавати окремими файлами.

За бажанням автора розміщується наданий ним його фотознімок поряд із заголовком статті.

5. У тексті статті не допускається використання без попереднього пояснення скорочень та абревіатур, що не є загальновживаними. Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ (англійська система мір допустима тільки для статей англійською мовою). Прізвища зазначаються після ініціалів.

6. Статті у Вісник можуть подаватися авторами українською, та англійською мовами.

До статей англійською мовами надаються розширена анотація українською мовою обсягом від 1600 до 1800 друкованих знаків з пробілами, що включає прізвище та ініціали автора і назву статті, та анотація англійською мовою обсягом 600-800 друкованих знаків із пробілами. Кількість ключових слід для анотацій українською та англійською мовою – 5-7.

7. До рукопису додаються:

– довідка про автора: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь та вчене звання, службова адреса, контактні телефони, e-mail, міжнародні ідентифікатори – ORCID iD, Researcher iD;

– відскановану або сфотографовану копію квитанції про сплату редакційного внеску.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Рукопис статті надсилається на адресу редакції електронною поштою разом зі скан-копіями рецензій (за необхідності редакція може вимагати від авторів надсилання оригіналів рецензій) та скрін-шотом інформації про результати перевірки статті на антиплагіат.

На приймаються для опублікування статті, які вже опубліковані або подані для опублікування в інших виданнях.

8. Терміни подання матеріалів: для опублікування у № 1 – до 1 березня, у № 2 – до 1 червня, у № 3 – до 1 вересня, у № 4 – до 1 грудня. Редакція може також встановлювати інші кінцеві терміни подання, про що заздалегідь інформує авторів.

9. Не можуть поміщатися до одного випуску Вісника різні публікації одного автора (за винятком однієї статті та однієї рецензії). Допускається поміщення не більш як двох статей одного автора за умови, якщо одна стаття одноосібна, а друга – у співавторстві або обидві статті – у співавторстві (має бути двічі тільки один із співавторів).

10. Курсанти, студенти та слухачі можуть публікуватися у Віснику тільки у співавторстві з науковими керівниками.

11. Прийняті до опублікування статті вносяться до списку, який розміщується та щомісячно оновлюється на веб-сайті Вісника.

12. Автор (співавтори) може відмовитися від опублікування у Віснику наданих ним матеріалів або відкласти їх опублікування, сповістивши про це голову редакційної колегії, його заступника або відповідального секретаря не пізніш як у 20-денний строк з дня поданням ним матеріалів.

Редакційний внесок за наукову публікацію становить:

– для членів редакційної колегії – безкоштовно;

– для авторів інших установ із науковим ступенем доктора наук – безкоштовно;

– для авторів зарубіжних країн – безкоштовно;

– для решти авторів, які бажають опублікуватися, вартість публікації становить – 550,00 грн. за публікацію обсягом до 12 сторінок формату А-4 в цілому.

– для публікацій понад 12 сторінок – друк кожної наступної сторінки формату А-4 становить 55,00 грн.

Реквізити для оплати:

одержувач –Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

код ЄДРПОУ – 08571446

МФО – 820172

р/р (IBAN) – UA 158201720313251001202017468

призначення платежу – *;141203;1;2500004;1;ІПН платника;*

(будьте уважні – вносити дані із використанням спеціальних символів * та ; )

Платник (автор статті): – П.І.Б.