Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення у Віснику

1. Матеріалами для опублікування у віснику є: наукові та оглядові статті, рецензії на наукові видання, повідомлення про події наукового характеру, авторські тексти законопроектів.

2. Безпосередньою прийняттям, обробкою матеріалів та виданням Вісника займається редакція – редакційно-видавничий підрозділ Університету.

3. За науковим змістом статті повинні відповідати вимогам, затвердженим постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», а саме: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Рукопис публікації має бути набраний у текстовому редакторі MicrosoftWord без переносів та відповідати таким вимогам: розмір сторінки – А4; поля – 2 см, шрифт – TimesNewRoman, розмір (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються; перед статтею зліва – шифр УДК, справа в окремих рядках: напівжирним звичайним кеглем – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за відсутності у автора наукового ступеня та вченого звання вживаються «аспірант», «здобувач», «викладач» тощо), в дужках курсивом – місце роботи/навчання; далі посередині напівжирним звичайним кеглем – назва статті великими літерами, далі – анотація українською мовою (від 600 до 800 знаків з пробілами) з ключовими словами (5-7 слів), текст статті, після тексту – перелік використаних джерел (назва з великої літери напівжирним курсивом посередині) в алфавітному порядку з дотриманням чинних стандартів бібліографічного оформлення, у самому тексті статті також зазначаються посилання на використані джерела (у квадратних дужках – номер посилання за списком, що в кінці тексту, та номери сторінок); після переліку використаних джерел, справа курсивом – дата надходження статті до редакції, анотація англійською мовою обсягом від 1800 до 2000 знаків з пробілами, у якій зазначаються прізвище та ініціали автора, назва статті, 5-7 ключових слів.

Анотації мають бути:

• інформативними (не містити загальних фраз);

• структурованими (мають відображати послідовну логіку опису результатів у статті);

• змістовними (мають відображати основний зміст статті; описувати основну мету дослідження; підсумовувати найважливіші результати);

• містити конкретизацію авторського внеску (власні розробки, пропозиції, виявлення і т. ін.);

• не повинні містити посилань, а анотації англійської мовою – також абревіатур;

Анотації англійською мовою, попередньо перекладені за допомогою он-лайн або автоматизованих програмних перекладачів, повинні бути відредаговані.

Повний обсяг рукопису статті – 8-15 сторінок (без урахування анотацій та переліку використаних джерел).

Список використаних джерел дублюється латиницею (References), згідно з правилами транслітерації. Рекомендується оформлювати References за міжнародним бібліографічним стандартом APA.
Допускається використання Harvard-British Standard.

Фотознімки до тексту подавати у форматі jpeg, скановані або відзняті цифровою фотокамерою. Таблиці, схеми та рисунки подавати окремими файлами.

За бажанням автора розміщується наданий ним його фотознімок поряд із заголовком статті.

5. У тексті статті не допускається використання без попереднього пояснення скорочень та абревіатур, що не є загальновживаними. Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ (англійська система мір допустима тільки для статей англійською мовою). Прізвища зазначаються після ініціалів.

6. Статті у Вісник можуть подаватися авторами українською та англійською мовами.

До статей англійською мовами надаються розширена анотація українською мовою обсягом від 1600 до 1800 друкованих знаків з пробілами, що включає прізвище та ініціали автора і назву статті, та анотація англійською мовою обсягом 600-800 друкованих знаків із пробілами. Кількість ключових слід для анотацій українською та англійською мовою – 5-7.

7. До рукопису додаються:

– довідка про автора: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь та вчене звання, службова адреса, контактні телефони, e-mail, міжнародні ідентифікатори – ORCID iD, Researcher iD;

– відскановану або сфотографовану копію квитанції про сплату редакційного внеску.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Рукопис статті надсилається на адресу редакції електронною поштою разом зі скан-копіями рецензій (за необхідності редакція може вимагати від авторів надсилання оригіналів рецензій) та скрін-шотом інформації про результати перевірки статті на антиплагіат.

На приймаються для опублікування статті, які вже опубліковані або подані для опублікування в інших виданнях.

8. Терміни подання матеріалів: для опублікування у № 1 – до 1 березня, у № 2 – до 1 червня, у № 3 – до 1 вересня, у № 4 – до 1 грудня. Редакція може також встановлювати інші кінцеві терміни подання, про що заздалегідь інформує авторів.

9. Не можуть поміщатися до одного випуску Вісника різні публікації одного автора (за винятком однієї статті та однієї рецензії). Допускається поміщення не більш як двох статей одного автора за умови, якщо одна стаття одноосібна, а друга – у співавторстві або обидві статті – у співавторстві (має бути двічі тільки один із співавторів).

10. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів можуть публікуватися у Віснику тільки з авторами, які мають наукові ступені та/або вчені звання. Якщо співавтор, з яким публікується здобувач вищої освіти, не має наукового ступеня та/або вченого звання, стаття має супроводжуватися рецензією фахівця, що має науковий ступінь та/або вчене звання, або витягом з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до опублікування. Статті одноосібного авторства здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня також мають супроводжуватися відповідними рецензіями або витягами з протоколів

11. Прийняті до опублікування статті вносяться до списку, який розміщується та щомісячно оновлюється на веб-сайті Вісника.

12. Автор (співавтори) може відмовитися від опублікування у Віснику наданих ним матеріалів або відкласти їх опублікування, сповістивши про це голову редакційної колегії, його заступника або відповідального секретаря не пізніш як у 20-денний строк з дня поданням ним матеріалів.

13. Після прийняття рукопису наукової статті до опублікування (після перевірки відповідності вимогам щодо оформлення, перевірки на антиплагіат та після позитивного незалежного рецензування) редакція сповіщає автора/співавторів про необхідність сплати редакційного внеску, яка має бути здійснена протягом 5 (п’яти) календарних днів після сповіщення.

Редакційний внесок за публікацію наукової статті, відповідно до наказу ДДУВС № 274 від 26.04.2024 «Про затвердження вартості редакційних поліграфічних послуг», становить 800,00 (вісімсот) грн при загальному обсязі наукової статті у готовому макеті випуску Вісника не більш як 8 (вісім) сторінок. За кожну додаткову сторінку сума сплати становить 60,00 (шістдесят) грн.

Друковані примірники випусків авторам не надаються. Автори при поданні матеріалів публікації можуть замовити друкований примірник випуску, вартість якого, відповідно до наказу ДДУВС № 274 від 26.04.2024 «Про затвердження вартості редакційних та поліграфічних послуг», становить 816,00 (вісімсот шістнадцять) грн.

Згідно з Додатком 3 наказу ДДУВС № 298 від 03.05.2024 «Про затвердження Положення про наукові фахові періодичні видання ДДУВС» звільняються від сплати редакційного внеску такі категорії авторів:

1) члени редакційної колегії Вісника;

2) особи, які мають науковий ступінь доктора наук (крім доктора філософії) та/або вчене звання професора, є академіками (дійсними членами) та членами-кореспондентами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України. Якщо співавторами статей цих осіб є особи, які не мають зазначених наукових ступенів і вчених звань та не є академіками і членами-кореспондентами зазначених академій, редакційний внесок за публікацію статті сплачується у встановленому повному обсязі;

3) іноземні автори статей, у т. ч. у співавторстві з українськими фахівцями;

4) автори статей, опублікованих у спеціальних (тематичних) випусках Вісника, в т. ч. англійською мовою, а також у спеціальних випусках з грифами обмеженого доступу.

Реквізити для оплати:

одержувач – Дніпровський державний університет внутрішніх справ

код ЄДРПОУ – 08571446

МФО – 820172

р/р (IBAN) – UA 518201720313291003202017468

призначення платежу – *;141203;2500004;1;ІПН платника;*

(будьте уважні – вносити дані із використанням спеціальних символів * та ; )

Платник (автор статті): – П.І.Б.

При оплаті через «Приват-24» обирати опцію
«виготовлення видавничої продукції»

На адресу редакції автором (платником) обов’язково надсилається скан-копія квитанції про сплату редакційного внеску

Несвоєчасна сплата або відмова автора від сплати редакційного внеску є підставою для виключення редакцією наукової статті з опублікування.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
ulsN